Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Anulowanie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 pn. Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym

24 lis 2017

23 listopada br. został anulowany konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 pn. Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym ogłoszony 30 września 2017 roku.

Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umotywowana jest koniecznością dostosowania założeń ww. konkursu do zmian planowanych do wprowadzenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Przedmiotowa decyzja ma na celu zapewnienie racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację celu szczegółowego PO WER, dotyczącego Zwiększenia wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie nabywania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), wprowadzania nauczania eksperymentalnego, kształcenia właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i wdrażania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uzyskania wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych.