Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Dowiedz się o IP MEN

Za realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada szereg instytucji. Są one podzielone na dwie kategorie:

– Instytucja Zarządzająca

– Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (www.mfipr.gov.pl). Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu, oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne (link do strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.power.gov.pl).

Zadania Instytucji Zarządzającej programem reguluje ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań do Instytucji Pośredniczących. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. z zakresu edukacji. W Ministerstwie Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działań:

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,
2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji,
2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie,
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Instytucja Pośrednicząca PO WER:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Funduszy Strukturalnych

Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

Punkt informacyjny IP MEN:
Mail: infoPOWERedukacja@men.gov.pl
Tel. 22 34 74 732 (w godz. 8.15 – 16.15)

Kompetencje Instytucji Pośredniczącej MEN: