Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Jak skorzystać z programu PO WER?

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest Instytucją Pośredniczącą (IP MEN) odpowiedzialną za realizację Działań: 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15, w ramach II Osi Priorytetowej PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Kto może ubiegać się o dotację?

Projekty, w ramach działań wdrażanych w PO WER przez Instytucję Pośredniczącą MEN, są wybierane do realizacji w dwóch podstawowych trybach:

  1. konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER  dla danego Działania, albo
  2. pozakonkursowym, w którym realizowane są projekty mające strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, a beneficjentami są dokładnie określone podmioty

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej

Wybór projektów – tryb konkursowy

Zgodnie z dokumentem Roczny Plan Działania, IP MEN ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie projektów, określa regulamin konkursu i publikuje go na swojej stronie internetowej oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru. Regulamin zawiera m.in. dopuszczalną w ramach konkursu formę złożenia wniosku, kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia, informacje dotyczące procedury wyboru projektów do dofinansowania, oraz kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.

Informacje i regulaminy dotyczące konkursów na nabór wniosków w ramach działań realizowanych przez IP MEN można znaleźć tutaj: Zobacz ogłoszenia o konkursach i wyniki naboru.

W celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom odpowiedniego przygotowania wniosku na konkurs, IP MEN do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane w kolejnym roku: Harmonogram naboru wniosków

Przygotowanie wniosku

Rozpoczynając przygotowywanie wniosku sprawdź czy zgodnie z ogłoszeniem o konkursie możesz być podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, oraz czy jako Wnioskodawca spełniasz wszystkie warunki pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie są tworzone za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (www.sowa.efs.gov.pl). Aby rozpocząć tworzenie projektu musisz zalogować się w systemie. Następnym krokiem jest przedstawienie koncepcji projektu zgodnie z wymaganiami określonymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Aby mieć pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny określone w ramach konkursu, przed jego przekazaniem do IP możesz dokonać weryfikacji posługując się Kartą oceny merytorycznej, na podstawie której osoby oceniające będą dokonywać oceny Twojego projektu. Przygotowany przez Ciebie wniosek musi zostać złożony w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

Ocena wniosku

Złożone wnioski poddawane są ocenie najpierw pod kątem spełniania kryteriów formalnych, a później według kryteriów merytorycznych.

Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych.

Ocena merytoryczna projektów odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne. Metodologia oceny merytorycznej projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium.

W ramach konkursu mogą zostać również ustalone kryteria dostępu (ich spełnienie jest konieczne aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie), które mogą być weryfikowane zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, oraz kryteria premiujące, pozwalające na uzyskanie dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów tworzona jest lista projektów wybranych do dofinansowania, która jest zamieszczana na stronie internetowej: Zobacz ogłoszenia o konkursach i wyniki naboru