Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Baza konkurencyjności

Od 1 lipca 2015 roku beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mają obowiązek upubliczniania zapytań ofertowych na portalu www.bazakonkurencyjności.gov.pl. Obowiązek ten wynika z zasady konkurencyjności i został podany w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z 29 maja 2015 r. i w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Poprzez Bazę Konkurencyjności zapytania ofertowe mogą upubliczniać jedynie beneficjenci (podmioty, które zawarły umowę/decyzje o dofinansowaniu projektu), nie zaś wnioskodawcy (podmioty, które złożyły jedynie wnioski o dofinansowanie).

W celu upublicznienia zapytania ofertowego (ogłoszenia) poprzez Bazę, wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji konta dla projektu. Rejestracja konta odbywa się on-line bezpośrednio na stronie internetowej Bazy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępny poprzez stronę główną w sekcji dla beneficjentów). Należy podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie ci beneficjenci PO WER, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.

Wsparcie techniczne – Baza Konkurencyjności w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00

infolinia tel.: 895 – 065 – 987