Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Częściowe zawieszenie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

4 sty 2023

25 listopada 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził Informację o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin obowiązywania: 

Stosowanie Wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. (zakres przepisów podlegających zawieszeniu nie uległ zmianie, wydłużono natomiast okres obowiązywania zawieszenia wybranych przepisów Wytycznych na kolejny rok).

Częściowe zawieszenie Wytycznych dotyczy postanowień podrozdziałów i sekcji 6.12.1 pkt 6, 6.15 pkt 8 lit. b,  6.15.1 pkt. 1 i 6, oraz podrozdziału 7.5 pkt 2  dokumentu  i ma na celu umożliwienie:

  1. uznania za dopuszczalny procentowy poziom wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wykraczający ponad poziom określany przez IZ PO w PO lub w SZOOP;
  2. uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem zawodowym personelu projektu (…), mimo że łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu przekracza 276 godzin miesięcznie;
  3. uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
  4. uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy;
  5. uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich projektów EFRR/FS, mimo że możliwość ta nie wynika z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu.

Dokumenty:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE