Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Interpretacja Instytucji Zarządzającej dotycząca kwalifikowalności wydatków w PO WER

Interpretacja Instytucji Zarządzającej dotycząca zamówień, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji przez nadawców.

Zalecenia IZ są obowiązujące dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER.

Pismo IZ. 03.12.2015-1

Interpretacja Instytucji Zarządzającej dotycząca przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt 8 w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pismo IZ 02.03.2017