Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER

Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w części dotyczącej zaangażowania personelu projektu (podrozdział 6.16) i ma charakter instruktażowy.

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu