Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER

24 maj 2018

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój opracowała materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER stanowiący w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności kosztów pośrednich projektu (podrozdział 6.6 oraz 8.4).

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER