Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER

16 sty 2018

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój opracowała materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER stanowiący interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w części dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu (podrozdział 8.2), ale też bazuje na treści Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie
PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój