Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

30 sty 2018

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój opracowała materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER stanowiący w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków – kwot ryczałtowych (podrozdział 6.6 i 8.5.2).

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój