Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Nowy wskaźnik horyzontalny do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17

4 lip 2017

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020, konieczne jest monitorowanie nowododanego do Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, wskaźnika horyzontalnego dot. liczby podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Z uwagi na powyższe, poza wskazanymi pierwotnie w regulaminie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim trzema wskaźnikami kluczowymi, tj.:

we wniosku o dofinansowanie należy dodatkowo wybrać z listy rozwijanej w SOWA wskaźnik produktu:

Wyżej wymienione wskaźniki należy uwzględnić we wniosku nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, wówczas należy przypisać im wartość „0”.