Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pytania i odpowiedzi (1) – Konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 (LOWE)

1 sie 2016

Pytania i odpowiedzi  (1) dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16
Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

 

 1. : Czy jednostka samorządu terytorialnego może być wnioskodawcą w niniejszym konkursie ?

Odp.: Jednostka samorządu terytorialnego nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w fiszce i  Regulaminie konkursu, wnioskodawcą mogą być stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego (a nie pojedyncze jst) oraz organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, instytuty badawcze.

 

 1. : Czy Urząd Miejski może ubiegać się o dofinansowanie?

Odp.:  Związki lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (np. związek międzygminny) są innym podmiotem niż gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego. Urząd miejski, jako jednostka organizacyjna gminy nie może być wnioskodawcą w ramach konkursu LOWE. Katalog ubiegających się został bowiem ściśle określony w regulaminie konkursu (patrz odpowiedź na pytanie nr 1).

 

 1. : Jakie instytucje mogą być partnerem w projekcie? Czy partnerem może być prywatna firma posiadająca doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS?

Odp.: Zgodnie z Regulaminem konkursu (rozdział IV pkt 2) nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera – może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w ww. art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), zgodnie z którym:

 1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
 2. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:
  1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
  2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
  3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
 3. Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w odniesieniu do projektów partnerskich nie mogą zachodzić między partnerami następujące relacje:

 1. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
 2. Nie może zostać również zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące między tymi podmiotami i tym samym nie mają możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich;
 3. W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną. W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej;
 4. W ramach PO WER wymagane jest utworzenie albo zainicjowanie partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, co wnioskodawca potwierdza stosowną informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

Powyższe oznacza, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu i wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ponadto stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

 

 1. : Czy w ramach konkursu można być partnerem w więcej niż jednym złożonym wniosku?

Odp.: Można być partnerem w więcej niż jednym złożonym wniosku w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16, jednakże pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie realizacji projektu z innymi podmiotami, określonych w Regulaminie konkursu.

 

 1. : Czy beneficjentem projektu mogą być szkoły rolnicze (ponadgimnazjalne), dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Odp.:  Szkoły rolnicze (ponadgimnazjalne), dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie są organizacjami pozarządowymi (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) i nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16.
Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej), nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

 

 1. : Czy spółdzielnie socjalne mogą składać wniosek do konkursu na LOWE? 

Odp.: Spółdzielnie socjalne nie zostały objęte zapisami warunków konkursowych. Jest to bowiem jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej, która umożliwia między innymi prowadzenie działalności społecznie użytecznej a także działalności na rzecz członków takiej spółdzielni (np. o char. reintegracyjnym), jednakże w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – nie jest organizacją pozarządową. Organizacje pozarządowe bowiem prowadzą działalność w celach innych niż osiąganie zysku (art. 3 ust. 2 pkt 2) i co do zasady mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, jednakże na innych niż określone w art. 3 ust. 2 zasadach. Spółdzielnie socjalne zostały wyszczególnione wprost w art. 3 ust. 3 pkt 3 w katalogu obejmującym pozostałe formy prowadzenia działalności pożytku publicznego, poza organizacjami pozarządowymi.