Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pytania i odpowiedzi (2) – Konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 (LOWE)

1 sie 2016

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego
dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16
Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

1. Czy na etapie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu, należy przedstawić gotową metodologię przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych, a także ocenę potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w modelu zadań LOWE?
Odp. Zgodnie z kryterium dostępu nr 10 „Wniosek zawiera opis przeprowadzenia we współpracy z organem prowadzącym diagnozy potrzeb lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w modelu zadań LOWE.” Z uwagi na skalę projektu oraz ramy czasowe nie można oczekiwać przeprowadzenia bardzo głębokiej, wielowymiarowej diagnozy. Dlatego nie ma mowy w kryterium o metodologii tylko o opisie: jakie kwestie, w jaki sposób. Równie ważne jest zaangażowanie organu prowadzącego (grantobiorcy), który ma przeprowadzić ww. diagnozę. Ta kwestia też powinna zostać przedstawiona we wniosku.

2. Czy metodologia doboru grantobiorców w ramach projektu ma stanowić jeden z elementów przedstawionego przez Wnioskodawcę na 10 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie dokumentu: Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego?

Odp. Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu i osiągnięcie jego celów. W celu zapewnienia ww. warunków, po podpisaniu umowy o dofinansowanie opracowuje Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego. Powinny one przede wszystkim zawierać szczegółowe kryteria naboru grantobiorców, sposób podpisywania umów o powierzenie grantu, zasady rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców z uwzględnieniem efektów cząstkowych, metody monitorowania i kontroli. Powinny one uwzględniać takie mechanizmy/rozwiązania, które zapewnią, że nie wystąpi ryzyko podwójnego finansowania tych samych wydatków, a zwłaszcza że wśród kosztów ponoszonych
przez grantobiorców nie wystąpią koszty, które beneficjent może rozliczyć w ramach kosztów pośrednich w projekcie. Niedopuszczalne jest bowiem finansowanie kosztów administracyjnych w projekcie zarówno w ramach kosztów pośrednich, jak i w ramach grantu. Ww. procedury muszą być zgodne z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego podjęta została decyzja o dofinansowaniu danego projektu.
Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego wraz ze wzorem umowy o powierzenie grantu muszą być przekazane do akceptacji do IOK w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent może złożyć pierwszy wniosek o płatność i rozpocząć realizację zadań w projekcie dopiero po zatwierdzeniu ww. procedur przez IOK.

3. Co rozumie się przez wsparcie techniczne grantobiorców przez Beneficjenta, na etapie wdrożenia i funkcjonowania LOWE?

Odp. Przez wsparcie techniczne należy rozumieć doradztwo jak również pomoc organizacyjną we wdrożeniu. Bardziej szczegółowo powinien to określić wnioskodawca z odniesieniu do proponowanej koncepcji działania LOWE. Wszystkie wydatki powinny być uzasadnione, racjonalne i efektywne. Należy pamiętać, że planując wydatki, trzeba wziąć pod uwagę Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ,a także Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta stanowiące załącznik nr 18 do regulaminu.

4. Czy ramowy harmonogram działań wspierających organy prowadzące na etapie wdrożenia i funkcjonowania LOWE, ma zostać przedstawiony na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie, czy też działania te będą wynikały ze stworzonego w ramach projektu modelu funkcjonowania LOWE?
Odp. Konkretne działania będą wynikały z opracowanego modelu funkcjonowania LOWE, ale już we wniosku o dofinansowanie mają znaleźć się wstępne założenia do tego modelu oraz zakładany harmonogram działań.

5. Mając na uwadze Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16, tj. Wykaz maksymalnych stawek Wnioskodawca prosi o informację, czy granty na wdrożenie i funkcjonowanie LOWE mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup wymienionego w załączniku sprzętu. Czy istnieje jakiś oczekiwany przez IOK zakres zakupów/zadań, które mogą zostać sfinansowane w ramach przeznaczonego na utworzenie LOWE grantu?
Odp. Nie ma oczekiwanego przez IOK zakresu zakupów/zadań, które mogą zostać sfinansowane w ramach przeznaczonego na utworzenie LOWE grantu. Wydatki projekcie będą wynikały z wykonania zaplanowanych zadań określonych we wniosku. W ramach poszczególnych zadań mogą pojawić się wydatki inne niż wskazane w Zestawieniu standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta. Wszystkie koszty powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ponadto wydatki powinny być niezbędne do realizacji projektu i uzasadnione, a także racjonalne i efektywne, ponieważ zgodnie z ww. Wytycznymi granty mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile:
a. grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy wdrożeniowej,
b. wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w kresie kwalifikowalności wydatków,
c. wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obwiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego,
d. wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

6. Czy koszty związane z administracją funkcjonowania LOWE, np. obsługą biura, punktu informacyjnego mogą być uwzględnione w ramach przyznanego grantu?
Odp. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu i osiągnięcie jego celów. W celu zapewnienia ww. warunków, po podpisaniu umowy o dofinansowanie opracowuje Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego. Powinny one przede wszystkim zawierać szczegółowe kryteria naboru grantobiorców, sposób podpisywania umów o powierzenie grantu, zasady rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców z uwzględnieniem efektów cząstkowych, metody monitorowania i kontroli. Powinny one uwzględniać takie mechanizmy/rozwiązania, które zapewnią, że nie wystąpi ryzyko podwójnego finansowania tych samych wydatków, a zwłaszcza że wśród kosztów ponoszonych przez grantobiorców nie wystąpią koszty, które beneficjent może rozliczyć w ramach kosztów pośrednich
w projekcie. Niedopuszczalne jest bowiem finansowanie kosztów administracyjnych w projekcie zarówno w ramach kosztów pośrednich, jak i w ramach grantu. Ww. procedury muszą być zgodne z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego podjęta została decyzja o dofinansowaniu danego projektu.
Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego wraz ze wzorem umowy o powierzenie grantu muszą być przekazane do akceptacji do IOK w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

7. Czy udział w cyklicznych spotkaniach informacyjnych/sieci współpracy/panelach dyskusyjnych minimum 15 LOWE wynikający z modelu funkcjonowania LOWE stworzonego przez Wnioskodawcę, może być finansowany ze środków przyznanego grantu?
Odp. Takie działania powinny zostać sfinansowane w ramach wsparcia jakie wnioskodawca powinien, zgodnie z kryterium dostępu, zapewnić organom prowadzącym zarówno w zakresie merytorycznym, jak i technicznym.

8. W jaki sposób będzie finansowana działalność LOWE po zakończeniu projektu? Czy Wnioskodawca winien brać to pod uwagę tworząc model funkcjonowania LOWE?
Odp. Wnioskodawca przygotowując projekt powinien opisać we wniosku (lub w załączniku do wniosku) założenia modelu funkcjonowania LOWE, a także wstępnie założyć i opisać trwałość funkcjonowania LOWE po zakończeniu realizacji projektu. Ten opis i zawarte w nim założenia będą podlegały ocenie merytorycznej.

9. Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie możliwości sfinansowania prowadzenia zajęć edukacji osób dorosłych w ramach prowadzonego LOWE. W dokumentacji konkursowej napisane jest, że należy opracować model LOWE, który zostanie wdrożony w szkołach. Szkoły te w ramach otrzymanego grantu mają uruchomić LOWE i przygotować się do pełnienia roli wynikającej z koncepcji przygotowania i uruchomienia LOWE. Jednocześnie dokumentacja konkursowa mówi, że opracowany model LOWE ma zawierać m.in. rozwiązania zakładające wykorzystanie w LOWE aktywizujących (nietradycyjnych) metod dydaktycznych czy rozwiązań służących zachęcaniu osób dorosłych do uczestnictwa w edukacji poprzez stosowanie w LOWE metod wykorzystujących i promujących powiązania edukacji z praktyką z naciskiem na efekty ważne dla powodzenia osobistego w połączeniu z rozwojem społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę powyższe, czy w ramach przyznanego szkole grantu na prowadzenie LOWE, możliwe będzie sfinansowanie szkoleń, zajęć edukacyjnych (również tych z wykorzystaniem nietradycyjnych metod dydaktycznych) dla osób dorosłych, jeżeli model LOWE będzie to zakładał? I czy w ogóle w modelu LOWE możemy założyć, że prowadzone będą określone zajęcia dydaktyczne sfinansowane z grantu?
Odp. Tak, w ramach dofinansowania można sfinansować szkolenia i zajęcia edukacyjne (również tych z wykorzystaniem nietradycyjnych metod dydaktycznych) dla osób dorosłych, o ile wynika to z opracowanej koncepcji modelu funkcjonowania LOWE.

10. Czy w modelu LOWE możliwe będzie założenie zakupu wyposażenia dla danej placówki w ramach przyznanego grantu? Czy koszt doposażenia takiej placówki w ramach projektu będą kwalifikowalne?
Odp. Tak, możliwy jest zakup wyposażenia dla danej placówki w ramach przyznanego grantu, jeżeli będą to wydatki wynikające z opracowanego modelu funkcjonowania LOWE. Wszystkie wydatki powinny być również uzasadnione, racjonalne i efektywne. Należy pamiętać, że szacując wysokość wydatków, należy wziąć pod uwagę Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta stanowiące załącznik nr 18 do regulaminu oraz treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

11. Czy szkoły, które otrzymają grant na uruchomienie LOWE będą mogły w ramach dofinansowania przeszkolić kadrę i nauczycieli, którzy później zostaną zaangażowani do przeprowadzania zajęć dla osób dorosłych w LOWE ?
Odp. Tak, w ramach dofinansowania można przeszkolić kadrę i nauczycieli, którzy później zostaną zaangażowani do przeprowadzania zajęć dla osób dorosłych w LOWE, o ile wynika to z opracowanej koncepcji modelu funkcjonowania LOWE.

12. Czy możliwe jest zabezpieczenie grantów w ramach projektu, czy możemy żądać ich zabezpieczenia od organów prowadzących szkoły przy których mają być LOWE?
Odp. Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, które są przygotowywane przez beneficjenta i przekazywane IOK w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, powinny zawierać szczegółowe kryteria naboru
grantobiorców, sposób podpisywania umów o powierzenie grantu, zasady rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców z uwzględnieniem efektów cząstkowych, metody monitorowania i kontroli. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu ww. Procedury zawierają co najmniej:
1) informację nt. sposobu wyboru grantobiorców;
2) informacje nt. sposobu szacowania wielkości grantów;
3) informację o przeznaczeniu grantu;
4) informację o trybie wypłacania grantu;
5) informacje o zabezpieczeniu grantów;
6) procedury dotyczące zmian przeznaczenia grantów oraz umowy o powierzenie grantu;
7) procedury dotyczące rozliczania grantów;
8) procedury dotyczące monitorowania i kontroli grantów;
9) procedury dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

13. Czy możliwe jest, żeby niektóre z LOWE (16. – dodatkowe, ponad minimum wymaganego rezultatu, mogły powstać przy placówkach dla których Lider lub Partner jest organem prowadzącym? – Nasze szkoły po części pełnią już rolę Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, a jeśli to ma być pilotaż, to zależy nam, aby ten pilotaż był również w naszych placówkach.
Odp. Nie, ponieważ zgodnie z kryterium nr 6 wnioskodawca w otwartym naborze, z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości przydzieli co najmniej 15 organom prowadzącym szkoły granty na przygotowanie i uruchomienie LOWE zgodnie z modelem opracowanym przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdy Wnioskodawca chciałby w ramach projektu uruchomić więcej niż 15 LOWE, to i tak organy prowadzące szkoły muszą zostać wybrane w otwartym naborze. Ponadto Beneficjent będzie podpisywał umowę z organami prowadzącymi szkoły, a sam ze sobą takiej umowy podpisać nie może.

14. Jaka powinna być prawidłowa kolejność działań: najpierw opracowanie modelu LOWE i pod ten model rekrutacja, czy najpierw rekrutacja i opracowanie modelu z uwzględnieniem zasobów szkół?
Odp. Model LOWE powinien być uniwersalny, zatem sekwencja jest następująca:
 model (opisany we wniosku),
 nabór organów prowadzących,
 diagnoza lokalna,
 adaptacja modelu do specyficznej sytuacji danego organu prowadzącego,
 wdrożenie + ewaluacja bieżąca,
 ocena, wnioski, modyfikacja modelu i rekomendacje.

15. Czy regranting możemy rozbić na 2 etapy: pierwszy wg „ogólnych” kryteriów, a drugi etap na podstawie już bardziej szczegółowej diagnozy/autodiagnozy i pod bardziej sprecyzowane kryteria?
Odp. Grantobiorca, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) musi zostać wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Jeśli byłoby to uzasadnione procedura otwartego naboru może być dwuetapowa.

16. Czy partner może być grantodawcą (np. na wydzielonym obszarze)?
Odp. Nie, to Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu i osiągnięcie jego celów, dlatego Beneficjant a nie Partner podpisuje umowy o powierzenie grantu z organami prowadzącymi szkoły.

17. Czy w ramach przyznawanego grantu na przygotowanie i uruchomienie LOWE można finansować wynagrodzenie kadry merytorycznej i zarządzającej LOWE?
Odp. Tak, o ile takie wydatki są uzasadnione zapisami wniosku o dofinasowanie projektu.

18. Czy w ramach przyznawanego grantu na przygotowanie i uruchomienie LOWE można finansować zakup metodologii nauczania osób dorosłych i narzędzia dydaktyczne/edukacyjne?
Odp. Tak, jeżeli wynika to z opracowanego modelu funkcjonowania LOWE i taki zakup jest niezbędny do realizacji projektu i spełnia warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o których mowa powyżej.

19. Czy istnieje określony termin wskaźnika rezultatu? Tzn. Czy istnieje minimalny okres czasowy pełnienia przez szkoły roli LOWE po opuszczeniu programu?
Odp. Konkurs nie zakłada określonego terminu funkcjonowania LOWE po zakończeniu realizacji projektu. Wnioskodawca przygotowując projekt powinien opisać we wniosku (lub w załączniku do wniosku) założenia modelu funkcjonowania LOWE, a także wstępnie założyć i opisać trwałość funkcjonowania LOWE po zakończeniu realizacji projektu. Ten opis i zawarte w nim założenia będą podlegały ocenie merytorycznej.

20. Czy podmiot pełniący rolę partnera projektu w przedmiotowym konkursie, musi spełniać te same wymagania co wnioskodawca (Regulamin, pkt II. Wymagania konkursowe, ppkt. 1)?
Odp. Nie, gdyż zgodnie z kryterium dostępu nr 3 Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, szkoła wyższa, instytut badawczy, stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego, i jest to katalog zamknięty. Natomiast nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera – może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w ww. art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany we wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w pkt 4.5 Instrukcji (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).

21. Czy granty przekazane organom prowadzącym muszą być całkowicie wydatkowane do zakończenia realizacji projektu?
Odp. Powinny, gdyż wydatki w projekcie trzeba zaplanować ze szczególną starannością, lecz zawsze może się zdarzyć, że nie wszystkie środki zostaną wydatkowane. Należy pamiętać, że to Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu i osiągnięcie jego celów. W celu zapewnienia ww. warunków, po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent opracowuje Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, które są przekazywane IOK w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Powinny one przede wszystkim zawierać szczegółowe kryteria naboru grantobiorców, sposób podpisywania umów o powierzenie grantu, zasady rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców z uwzględnieniem efektów cząstkowych, metody monitorowania i kontroli. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu ww Procedury zawierają co najmniej:
1) informację nt. sposobu wyboru grantobiorców;
2) informacje nt. sposobu szacowania wielkości grantów;
3) informację o przeznaczeniu grantu;
4) informację o trybie wypłacania grantu;
5) informacje o zabezpieczeniu grantów;
6) procedury dotyczące zmian przeznaczenia grantów oraz umowy o powierzenie grantu;
7) procedury dotyczące rozliczania grantów;
8) procedury dotyczące monitorowania i kontroli grantów;
9) procedury dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

22. Czy we wniosku jako obszar realizacji projektu należy wpisać „Cała Polska” czy adekwatnie do rzeczywistego obszaru?
Odp. W punkcie 1.8 Obszar realizacji projektu należy wybrać z listy „cała Polska”

23. Proszę rozważyć dodanie załącznika do wniosku, który umożliwiłby bardziej szczegółowe wyjaśnienie założeń tworzonego modelu LOWE oraz wyboru organów prowadzących.
Odp.  IP przychyliła się do wniosków uczestników spotkania informacyjnego. Regulamin konkursu został w dniu 28 lipca br. na wniosek Wnioskodawców doprecyzowany w następującym zakresie:
1) Dopuszczenie możliwości opisu założeń modelu funkcjonowania LOWE oraz opisu metodologii doboru organów prowadzących do projektu w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu według wzoru określonego w załączniku nr 19 do Regulaminu – wprowadzono dodatkowy zapis w Rozdziale I (Informacje ogólne) w pkt 6 oraz w Rozdziale II (Wymagania konkursowe) w pkt 3.1 i 3.2.
2) Aktualizację listy załączników do Regulaminu konkursu poprzez wprowadzenie nowego załącznika nr 19 Wzór opisu założeń modelu funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji oraz opis metodologii doboru organów prowadzących do projektu.
3) Dostosowanie ogólnych kryteriów merytorycznych do wartości projektu poprzez wprowadzenie w rozdziale V (Wybór projektów) w pkt. 3.5 zapisu dot. oceny ryzyka.

24. Jakie koszty mogą być pokrywane w ramach grantów udzielonych w projekcie?
Odp. Nie istnieje katalog kosztów, które mogą być pokrywane w projekcie. Proszę przy planowaniu budżetu projektu uwzględniać takie koszty, które wynikają opracowanych założeń modelu funkcjonowania LOWE i z opisu zadań. Wszystkie wydatki powinny
mieć uzasadnienie merytoryczne, być efektywne i racjonalne a także muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz Zestawieniem standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta.

25. Czy w sytuacji gdy liderem projektu jest jednostka spoza sektora finansów publicznych, a jej partnerem jest jednostka z sektora finansów publicznych, to obroty lidera muszą być równe lub wyższe od łącznych rocznych wydatków w projekcie, czy tylko rocznych wydatków lidera projektu?
Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 „Możliwość zapewnienia płynnej obsługi finansowej weryfikowana jest w oparciu o formalne kryterium wyboru projektów obowiązujące w ramach PO WER, które weryfikuje, czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) oraz w zakresie wydatków wnioskodawców – na podstawie danych posiadanych przez IP, w tym dotyczących innych realizowanych przez wnioskodawcę projektów – do realizacji projektu. Wymóg spełniania powyższego kryterium dotyczy wszystkich wnioskodawców (również realizujących projekt w trybie pozakonkursowym) za wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych. Niemniej jednak w przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych ocenie potencjału finansowego podlega tylko obrót podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych, to oznacza, że ocena ta polegać będzie na porównaniu obrotu i tylko tych wydatków ponoszonych przez podmiot niebędący jednostką sektora finansów publicznych.”

26. W przypadku, gdy organ prowadzący prowadzi kilka szkół, czy możliwe jest zawarcie w modelu jakie szkoły mają być wybrane, oraz czy Wnioskodawca ma faktyczny wpływ na wybór konkretnej jednostki przez organ prowadzący?
Odp. Wnioskodawca może mieć wpływ na wybór szkoły do pełnienia funkcji LOWE najpierw poprzez opracowanie odpowiedniej metody doboru organów prowadzących szkoły do projektu, a na dalszym etapie poprzez opracowanie „Procedur dotyczących realizacji projektu grantowego”, które są przekazywane IOK w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Powinny one przede wszystkim zawierać szczegółowe kryteria naboru grantobiorców, sposób podpisywania umów o powierzenie grantu, zasady rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców z uwzględnieniem efektów cząstkowych, metody monitorowania i kontroli. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu ww Procedury zawierają co najmniej:
1) informację nt. sposobu wyboru grantobiorców;
2) informacje nt. sposobu szacowania wielkości grantów;
3) informację o przeznaczeniu grantu;
4) informację o trybie wypłacania grantu;
5) informacje o zabezpieczeniu grantów;
6) procedury dotyczące zmian przeznaczenia grantów oraz umowy o powierzenie grantu;
7) procedury dotyczące rozliczania grantów;
8) procedury dotyczące monitorowania i kontroli grantów;
9) procedury dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

27. Czy zakupy ze środków grantu są fakturowane na organ prowadzący czy na Wnioskodawcę?
Odp. Zakupy ze środków grantu są fakturowane na grantobiorcę.

28. Czy grupą docelową są organy prowadzące szkoły, czy osoby, które będą korzystać z LOWE?
Odp. Grupę docelową stanowią osoby dorosłe korzystające w LOWE, ale pośrednio grupą docelową są również organy prowadzące szkoły.

29. Czy udzielone granty organom prowadzącym szkoły będą rozliczane na zasadzie ryczałtu czy środków (kwot) faktycznie poniesionych?
Odp. We wniosku o płatność będą mogły być wykazane tylko granty/części grantów rozliczone uprzednio przez beneficjenta. Informacje nt. sposobu rozliczania grantu/części grantu powinny zostać zawarte w Procedurach dotyczących realizacji projektu grantowego, opracowanych przez beneficjenta.

30. Czy założeniem jest, że LOWE prowadzą nauczyciele, czy też mogą to być osoby spoza szkoły?
Odp. Założeniem jest, że LOWE nie muszą prowadzić nauczyciele. To zależy od modelu. Oparcie się wyłącznie na nauczycielach może spowodować zbytnią „formalizację” oferty LOWE, proponowanie zajęć typu szkolnego, niechętne sięganie po zewnętrznych ekspertów.

31. Jeśli chodzi o opisanie mechanizmów zapewnienia trwałości funkcjonowania modelu – czy Wnioskodawca musi zakładać finansową samowystarczalność funkcjonowania LOWE? Projekt zakłada zewnętrzne dofinansowanie działań szkół i gmin – w trakcie trwania projektu będzie więc dodatkowe finansowanie, które umożliwi funkcjonowanie LOWE. Koniec realizacji projektu może uniemożliwić kontynuowanie modelu (nawet gdy jest on efektywny). Czy są plany na trwałe systemowe dofinansowanie LOWE, czy będą ale z założenia nowym zadaniem gmin w ramach ich istniejących budżetów (ew. przy angażowaniu się lokalnych partnerstw w pozyskiwanie środków w odpowiednich konkursach)?
Odp. Wnioskodawca przygotowując projekt powinien opisać we wniosku (lub w załączniku do wniosku) założenia modelu funkcjonowania LOWE, a także wstępnie założyć i opisać trwałość funkcjonowania LOWE po zakończeniu realizacji projektu. Ten opis i zawarte w nim założenia będą podlegały ocenie merytorycznej. Obecnie nie jest planowane trwałe, systemowe dofinansowanie LOWE.

32. Jesteśmy jednostką oświatową podległą Starostwu Powiatowemu (JST), działającą jako Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W skład naszego Centrum, oprócz szkół (Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych) wchodzi również Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w którym odbywają się różnego rodzaju kursy, skierowane również dla osób dorosłych, często bezrobotnych. Jesteśmy również wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W ogłoszeniu o konkursie jest napisane: Beneficjentem projektu mogą być: organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, instytuty badawcze, stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie. Czy my jako Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego możemy samodzielnie wnioskować, czy też musimy przystąpić do konkursu w partnerstwie np. ze stowarzyszeniem?
Odp. Jednostka podległa jst nie może być Wnioskodawcą w niniejszym konkursie, gdyż katalog Wnioskodawców został ściśle określony w Regulaminie konkursu w kryterium dostępu nr 3. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, które znajduje się w tym katalogu może realizować projekt w partnerstwie z CKZiU tylko pod warunkiem, że nie istnieją żadne wykluczenia/relacje/podległość uniemożliwiające zawarcie partnerstwa (Rozdział IV Regulaminu konkursu).

33. Kiedy ma nastąpić wybór grantobiorców? Czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy po pozytywnej ocenie wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie?
Odp. Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 wnioskodawca w otwartym naborze, z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości przydzieli co najmniej 15 organom prowadzącym szkoły granty na przygotowanie i uruchomienie LOWE zgodnie z modelem opracowanym przez wnioskodawcę. We wniosku o dofinansowanie będą opisane założenia do tego modelu, lecz model powstanie później. Ponadto w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazania do MEN opracowanych przez siebie Procedur dotyczących realizacji projektu grantowego. Powinny one przede wszystkim zawierać szczegółowe kryteria naboru grantobiorców, sposób podpisywania umów o powierzenie grantu, zasady rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców z uwzględnieniem efektów cząstkowych, metody monitorowania i kontroli.

34. Czy wnioskodawca może przeprowadzić wstępne rozeznanie w zakresie potrzeb i zainteresowania wśród potencjalnych grantobiorców?
Odp. Tak, Wnioskodawca może przeprowadzić wstępne rozeznanie w zakresie potrzeb i zainteresowania wśród potencjalnych grantobiorców.