Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pytania i odpowiedzi – Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16 (losy absolwentów)

1 sie 2016

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16 Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych – aktualizacja

 

 1. Czy koszty zachęt dla respondentów są kosztem bezpośrednim? Natomiast w kosztach pośrednich, w działaniach informacyjno-promocyjnych projektu należy umieścić wszystkie koszty związane z promocją projektu np. na konferencjach?

Odp. Tak. Koszty zachęt dla respondentów wiążą się z zachęceniem ich do wzięcia udziału w badaniu a więc są ściśle związane z realizowanym działaniem merytorycznym w ramach projektu. W związku z powyższym, powinny zostać uwzględnione w budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu zachęty materialne powinny mieć charakter edukacyjny (np. pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, komputerowych programów edukacyjnych, sprzętu sportowego), a nie bezpośrednich zachęt finansowych.

Jeśli chodzi o koszty działań mających na celu promowanie projektu to są to koszty pośrednie i nie ma możliwości finansowania ich w ramach kosztów bezpośrednich.

 1. Czy koszty związane z rekrutacją respondentów do badań, usługi kurierskie – przesyłanie ankieterom ankiet, sprzętu są kosztem bezpośrednim związanym z prowadzeniem badań?

Odp. Tak. Wszystkie ww. koszty są ściśle związane z  realizacją zadania merytorycznego i powinny zostać uwzględnione w ramach kosztów bezpośrednich.

 1. W kryteriach dostępu została podana liczba wywiadów jakościowych do zrealizowania (70 IDI i 30 FGI) oraz grupy docelowe, w których będzie realizowane badanie (Uczniowie i absolwenci szkół zawodowych, nauczyciele w szkołach zawodowych, dyrektorzy, przedstawiciele organów założycielskich szkół zawodowych, doradcy edukacyjno-zawodowi pracujący w szkołach zawodowych, Pracodawcy). Kto decyduje o rodzaju i ilości wywiadów w poszczególnych grupach – czy Wykonawca powinien zaproponować taki podział we wniosku, czy też otrzyma wytyczne w tym zakresie ?

Odp. Szczegóły podziału na grupy zostaną dopracowane w trakcie równoległego projektu pozakonkursowego realizowanego przez  Instytut Badań Edukacyjnych. Na potrzeby przygotowania wniosku można założyć, że poszczególne kategorie respondentów będą reprezentowane w IDI i FGI w podobnej liczbie.

 1. Jaki jest zakładany czas trwania wywiadów?

Odp. Czas trwania wywiadu nie powinien przekroczyć 45 minut.

 1. Jak była dotychczas w badaniach IBE w tym zakresie średnia długość wywiadów? Informacja ta jest niezbędna do oszacowania budżetu.

Odp. Średnia długość wywiadów wyniosła 38 minut.

 1. Ile pytań będzie miała ankieta?

Odp. Kwestionariusz ankiety audytoryjnej będzie zawierał nie więcej niż 20 pytań.

 1. Czy wartość docelowa „Liczba szkół zawodowych objętych badaniem losów absolwentów” 1350 szkół dotyczy unikalnych szkół, czy 750 szkół objętych dwoma edycjami badania?

Odp. Konstruując wskaźnik założono, że jest to suma szkół objętych dwoma edycjami badania. Jako edycję badania należy rozumieć edycję badania ilościowego, opisanego w regulaminie konkursu. Konieczne jest również osiągnięcie w ramach projektu wskaźnika produktu obowiązującego w konkursie tj. „Liczba edycji programu monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych zrealizowanych ze środków EFS”- wartość 2.W odpowiedzi na pytanie nr 20 znajduje się informacja o charakterze próby – badanie realizowane techniką CAPI i ankieta audytoryjna będą częściowo zależne- część osób uczestniczących w ankiecie audytoryjnej (ale też uczniowie nieobecni  podczas jej przeprowadzania) będzie brała udział w badaniu panelowym. Podany wskaźnik dotyczy minimalnej wartości, która ma zostać osiągnięta w ramach projektu.

 1. Jakie dane zostaną przekazane przy przekazaniu próby w zakresie realizacji części pilotażowej monitoringu?

Odp. Zbiór zawiera następujące dane:  adres zamieszkania (ulica, nazwa miejscowości, kod pocztowy, województwo), telefon, adres poczty elektronicznej. Ponieważ w zbiorze danych występują braki danych,  zadaniem beneficjenta będzie próba podjęcia kontaktu telefonicznego i uzupełnienia danych adresowych.

 1. Czy IBE przekaże informację o sposobie przeszkolenia ankieterów, czy będzie to beneficjent we wniosku o dofinasowanie powinien zaproponować sposób przeprowadzenia szkoleń?

Odp. Beneficjent powinien zaproponować we wniosku o dofinasowanie sposób przeszkolenia ankieterów oraz związanych ze szkoleniem sposobów zapewniania jakości realizacji badania, zgodnie z przyjętymi standardami i dobrymi praktykami prowadzenia badań społecznych (np. opisanych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów PKJPA). Natomiast IBE zastrzega sobie możliwość przekazania materiałów do wykorzystania podczas szkoleń oraz wzięcia w nich udziału (zewnętrznej kontroli jakości) .

 1. Czy response rate na poziomie 65% w ramach badania CAPI (pilotażowa runda monitoringu) dotyczy 4 500 respondentów? Czy 4 500 wywiadów z respondentami stanowi 65% poziom zwrotu, wobec tego próba powinna być odpowiednio większa?

Odp. W ramach pilotażowej rudny monitoringu, próba do wywiadu realizowanego metodą CAPI wynosi ok. 4 500 osób, z czego stopa zwrotu powinna wynieść minimum 65%. Poziom realizacji (response rate) liczony jest  jako stosunek liczby wywiadów zrealizowanych do liczebności „wyjściowej” próby, wliczając w to przypadki, w których nie udało się skontaktować z respondentem.  Wyliczając poziom realizacji, pominięte zostaną udokumentowane przez wykonawcę przypadki:

 1. Wynikające z tzw. błędów operatu, a więc błędnych adresów lub braku możliwości kontaktu telefonicznego z respondentem w celu pozyskania danych adresowych zostaną odliczone od wyjściowej próby. Natomiast, gdy respondent wyprowadził się, zadaniem wykonawcy badania jest pozyskanie danych kontaktowych lub ponowna próba kontaktu pod(zmiana adresu nie jest traktowana jako wywiad obiektywnie nierealizowalny, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt 3. poniżej)
 2. Sytuacje, w których respondent zmarł
 3. Sytuacje w których stan zdrowia respondenta nie pozwala na przeprowadzenie z nim wywiadu przez cały okres realizacji badania
 4. Sytuacje, w których respondent przez cały okres realizacji terenowej badania przebywa poza granicami Polski

Odp. Zgodnie z przyjętymi standardowymi środowiskowymi (np. wytyczne AAPOR), wykonawca projektu przygotuje zestaw kodów dotyczących sposobów dokumentacji rezultatów wywiadów oraz kodów  dokumentujących przyczyny niezrealizowania wywiadu.

 1. Czy realizacja badań audytoryjnych w poszczególnych klasach w ramach jednej szkoły może przebiegać jednocześnie?

Odp. Tak, badanie może być prowadzone równolegle w poszczególnych oddziałach klasowych. Sposób organizacji badania powinien być uzgodniony z dyrektorem szkoły.

 1. Badania podłużne mają być realizowane m.in. reprezentatywnie na poziomie zawodów. Czy struktura zawodów będzie odpowiadać strukturze zawodów uczonych w szkołach, czy strukturze zawodów funkcjonujących (pracujących) w Polsce? Czy Zleceniodawca dostarczy taką strukturę?

Odp. Celem badania jest możliwość wnioskowania na poziomie grup zawodów szkolnych i niektórych zawodów z tzw. szkolnej klasyfikacji zawodów.

 1. Na stronach 21 i 22 w szczegółowych opisach modułów, jest napisane, że współczynnik realizacji (response rate) powinien wynosić 65%, a współczynnik utrzymania próby (retention rate) 75%, natomiast dalej, również na stronie 22 w akapicie zatytułowanym „Sugerowane wartości współczynników…” te wartości są podane odwrotnie. Jaka jest właściwy poziom poszczególnych wskaźników?

Odp. Współczynnik utrzymania próby powinien wynieść min. 75%, a współczynnik realizacji min. 65%

 1. Czy realizacja poszczególnych modułów może odbywać się w tym samym czasie? Jeżeli jeden moduł powinien być zrealizowany do 6 m-cy od rozpoczęcia realizacji projektu, a kolejny do 8 m-cy, to czy obydwa moduły można połączyć i realizować wspólnie, czy muszą być zrealizowane po sobie?

Odp. Poszczególne moduły mogą być realizowane w tym samym czasie. Wykonawca, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, otrzyma projekty wszystkich narzędzi w jednym terminie. Baza teleadresowa zostanie przekazana w ciągu trzech tygodni od podpisania umowy.

 1. Realizacja badania ilościowego (podłużnego) musi odbyć się w pół roku po zakończeniu nauki w szkole – co oznacza, że badanie będzie możliwe najwcześniej w grudniu 2018 r, więc cały projekt będzie musiał być dłuższy niż 24 miesiące.

Odp. Ze względu na wysokie wymagania dotyczące poziomu realizacji, potrzebę podejmowania co najmniej kilkukrotnych prób kontaktów oczekujemy możliwie długiego okresu realizacji w zaplanowanych w regulaminie okresach (min. 3 miesiące). Ze względu na terminy realizacji projektu, przeciętny okres od zakończenia nauki a dniem  badania w I rundzie monitoringu  może być krótszy niż w rundzie pilotażowej. Na tym etapie nie jest sprecyzowane o ile skrócony miałby być okres pomiędzy zakończeniem nauki a I rundą monitoringu . Będzie on dostosowany do procesu badania, tak by umożliwić jego realizację w zakładanym czasie. Okres ten powinien zostać dostosowany do procesu badania, tak aby umożliwić jego realizację w zakładanym czasie.

 1. W ramach realizacji pilotażowej rundy monitoringu Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić badanie wśród absolwentów szkół zawodowych utrzymując response rate na poziomie 65%. Ile wywiadów minimalnie powinien zatem przeprowadzić Wnioskodawca: n= 2925 (65% z 4500 przekazanych kontaktów), czy też n=4500 (65% z ok. 6923 przekazanych kontaktów)?

Odp. Wnioskodawca będzie zobowiązany przeprowadzić min. 2925 wywiadów (współczynnik realizacji min 65%).

 1. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu próba badawcza do przeprowadzenia pilotażowej rundy monitoringu zostanie dostarczona Wnioskodawcy przez Instytut Badań Edukacyjnych. Czy w bazie danych znajdą się dane teleadresowe wszystkich respondentów (tj. adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania)? Jeśli nie – jaki jest odsetek rekordów, które posiadają jednocześnie: adres zamieszkania, e-mail oraz numer telefonu. Jaki odsetek rekordów zawiera adres e-mailowy, numer telefonu oraz adres zamieszkania? Czy poprawność tych danych była wcześniej weryfikowana? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Odp. Patrz odpowiedzi powyżej.

 1. Czy mogą Państwo przekazać na tym etapie bardziej szczegółowe informacje dotyczące bazy adresowej, która będzie wykorzystywana do realizacji rundy pilotażowej monitoringu? Chodzi o przekazanie informacji o liczbie rekordów znajdujących się pod danym kodem pocztowym. Pozwoli to na bardziej precyzyjne oszacowanie kosztów dojazdów.

Odp. Szczegółowe informacje o strukturze próby zostaną przekazane w terminach przewidzianych przez zapisy zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym. W trosce o przekazywanie rzetelnych informacji na tym etapie nie jest możliwe podanie informacji o liczbie rekordów, znajdujących się pod określonym kodem pocztowym. Próba ma charakter ogólnopolski i na potrzeby szacowania kosztów badania można przyjąć założenie o rozmieszczeniu próby w odniesieniu do zagęszczenia ludności na danym terenie.

 1. Jaką podstawę procentowania należy przyjąć przy wyliczaniu response rate w rundzie pilotażowej monitoringu? Czy od podstawy odliczani będą respondenci, z którymi z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwa realizacja wywiadów (np. nieistniejący adres w próbie, pobyt za granicą respondenta przez cały okres badania, choroba lub śmierć respondenta)?

Odp. Patrz odpowiedzi powyżej.

 1. Które grupy respondentów objęte będą badaniem ilościowym, a które jakościowym? Czy badaniem jakościowym należy objąć również uczniów? Czy w badaniach ilościowych powinni wziąć udział także dyrektorzy i właściciele szkół? Jeśli tak, to jaka próba powinna zostać zrealizowana i jaką techniką powinni zostać zbadani ci respondenci?

Odp. Badaniem ilościowym objęci zostaną uczniowie ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych oraz absolwenci szkół zawodowych. W każdej badanej szkole musi zostać zrealizowany jeden wywiad z dyrektorem, zastępcą dyrektora lub nauczycielem wskazanym przez dyrektora szkoły.

W badaniu jakościowym będą rekrutowani uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych, absolwenci, dyrektorzy, nauczyciele i pracodawcy związani z obszarem kształcenia zawodowego. Na stronie 21. regulaminu konkursu znajduje się informacja o całkowitej liczbie wywiadów indywidualnych (70) i grupowych (30), jakie mają zostać przeprowadzone w ramach badania.

 1. Oczekiwany wskaźnik rezultatu odnosi się do przeprowadzenia badania w 1350 szkołach, badanie audytoryjne natomiast ma odbyć się w 750 szkołach. Jednocześnie w Regulaminie konkursu (strona 22) widnieje informacja, iż w module 3. dopuszczalne jest badanie uczniów uczestniczących w module 2. lub uczniów ze szkoły biorącej udział w module 2, wskazanych bezpośrednio w wyniku losowania. Zatem w ilu szkołach zrealizowana powinna być I runda panelu? Czy I runda panelu będzie realizowana w tych samych szkołach, w których odbywać się będzie badanie audytoryjne, czy też w innych placówkach? Czy są to próby całkowicie niezależne (inne osoby maja brać udział w panelu i inne w ankiecie audytoryjnej), próby zależne (częściowo pokrywające się: cześć osób z ankiety audytoryjnej może brać udział w panelu i vice versa), czy też zawierające się (osoby do panelu są dobierane z próby audytoryjnej). Ustalenie tego jest kluczowe, ze względu na jakość realizacji projektu, ale także harmonogram i budżet.

Odp. Pierwsza runda panelu może odbywać się w tych samych szkołach, w których będzie badanie audytoryjne. Próby do obu badań będą częściowo zależne – część osób uczestniczących w ankiecie audytoryjnej (ale też i uczniowie nieobecni podczas jej przeprowadzania) będzie brała udział w badaniu panelowym.

 1. W opisie poszczególnych modułów badania zawarta została informacja o tym, że obowiązkiem Wnioskodawcy będzie zrealizowanie pilotażowej rundy monitoringu i uzyskanie response rate na poziomie 65%, oczekiwany retention rate w badaniu panelowym wynosi natomiast 75%. Na stronie 22 Regulaminu monitoringu (rozdział: Sugerowane wartości współczynników realizacji (response rate) i utrzymania próby(retention rate)) podano inne wartości wskaźników: response rate na poziomie 75% i retention rate na poziomie 65%. Jaka wartość każdego z tych wskaźników jest zatem oczekiwana przy realizacji projektu?

Odp. Współczynnik o wysokości 65% dotyczy próby badawczej wskazanej na podstawie badania zrealizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych  (tzw. pilotażowa runda badania). Informacje zamieszczone na stronie 22. dotyczą badania panelowego realizowanego w całości w ramach tego projektu konkursowego, z response rate na poziomie 75% i retention rate w wysokości 65%.

 1. Jaki response rate jest oczekiwany w badaniu audytoryjnym? W jaki sposób powinien zostać on obliczony? Czy podstawą procentową będą stanowili wszyscy uczniowie widniejący na liście w dzienniku, uczniowie obecni tego dnia w szkole czy też uczniowie obecni, którzy wyrazili (bądź których rodzice wyrazili) zgodę na udział w badaniu?

Odp. Podstawę do obliczania response rate w badaniu audytoryjnym będą stanowili wszyscy uczniowie z wylosowanych oddziałów. Ze względu na złożoność wyliczenia tego wskaźnika i konieczność pozyskania zgody rodziców niepełnoletnich uczniów, w regulaminie nie sprecyzowano wymaganego poziomu współczynnika realizacji, natomiast wskazano liczbę uczniów, którzy będą uczestniczyć w badaniu (ok. 20 000 uczniów). Podany wskaźnik realizacji ma charakter globalny i dotyczy całego badania. Nie został określony minimalny poziom response rate na poziomie pojedynczych szkół. W badaniu realizowanym techniką CAPI udział będą brali uczniowie z wylosowanych obszarów kształcenia (może być to kilka różnych oddziałów), zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego regułą wyboru uczniów do badania. Z doświadczeń badań prowadzonych w szkołach można szacować, że w badaniu będzie uczestniczyć ok. 70-80% uczniów wylosowanych szkół lub oddziałów w ramach szkół. Od beneficjenta oczekujemy zebrania danych umożliwiających wyliczenie dokładnych współczynników realizacji uwzględniających takie dane: jak posiadanie zgody rodziców, obecności uczniów w szkole w dniu badania i innych danych, w porozumieniu z Instytutem Badań Edukacyjnych prowadzącym równoległy projekt pozakonkursowy,  ramach którego zostanie wylosowana próba szkół do badania.  Szczegóły schematu losowania, w tym zasad korzystania z próby rezerwowej szkół (także w przypadku niskiego współczynnika realizacji badania) zostaną opracowane w ramach równoległego projektu pozakonkursowego realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Zamienniki dla jednostek wskazanych w próbie podstawowej będą wydawane na bieżąco w ramach współpracy z wykonawcą badania, tak aby zapewnić jego płynną realizację.

 1. . Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca ma przeprowadzić projekt w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Na stronie 24 Regulaminu podane zostały główne terminy realizacji projektu. IOK szacuje, że średni czas upływający od daty zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wyniesie ok. 4 miesięcy. Zgodnie z tymi terminami podpisanie umowy o dofinansowanie będzie miało miejsce w grudniu 2016 r. Przekazanie próby badawczej i narzędzi przez Instytut Badań Edukacyjnych odbędzie się w ciągu 3 tygodni od czasu podpisania umowy. Zgodnie z harmonogramem, realizacja badania pilotażowego powinna się zakończyć do 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu (czerwiec 2017 roku). Uwzględniając kalendarz roku szkolnego, realizacja I rundy panelu będzie mogła się rozpocząć się najwcześniej we wrześniu 2017 roku. Realizacja II rundy panelu (zgodnie z zapisami Regulaminu) może nastąpić najwcześniej w pół roku po zakończeniu nauki w szkole. Jak należy rozumieć zapis dotyczący badania w pół roku po zakończeniu nauki w szkole? a. Czy badanie musi zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż pół roku od czasu zakończenia nauki (przypadającym na czerwiec 2018 roku) i zostać zakończone do grudnia? Czy też: b. Badanie powinno zostać zrealizowane pół roku po zakończeniu nauki w szkole? Wówczas termin realizacji wypada w grudniu 2018 roku. Realizacja badania na tak licznej próbie respondentów zajmie około 3 miesięcy. W grudniu 2018 roku powinno nastąpić również zakończenie wszystkich działań projektowych. Czy w takim wypadku planowane jest wydłużenie czasu na realizację projektu?

Odp. Patrz odpowiedzi powyżej.

 1. Prosimy o informację jaki jest czas trwania wywiadów ilościowych w poszczególnych modułach?

Odp. Średni czas trwania wywiadu nie powinien przekroczyć 45 minut w przypadku badania realizowanego techniką CAPI. Średni czas trwania wywiadu w badaniu zrealizowanym przez IBE wyniósł 38 minut. Ankieta audytoryjna obejmuje formularz składający się z ok. 20  pytań. Czas jego wypełniania nie powinien przekraczać 20 minut.

 1. Czy Regulamin konkursu określa sposób losowania uczniów do badania ilościowego uczniów ostatnich klas szkół zawodowych (badanie podłużne), czy też leży to po stronie Wnioskodawcy?

Odp. Regulamin konkursu nie podejmuje kwestii sposobu losowania uczniów. Informacje o doborze próby i instrukcji wyboru uczniów zostaną przekazane wykonawcy w terminach wynikających z dokumentacji konkursowej. W przypadku małych szkół, próba uczniów obejmie wszystkich uczniów szkoły. W przypadku większych szkół losowane będą oddziały w ramach szkoły (z wykorzystaniem siatki Kisha). W badaniu podłużnym (CAPI) będą udział będą brali uczniowie z wylosowanych obszarów kształcenia (może być to kilka różnych oddziałów), zgodnie ze wskazaną przez IBE regułą wyboru uczniów do badania.

 1. Czy działania związane z upowszechnianiem wyników badania leżą po stronie Wnioskodawcy, czy też Wnioskodawca jest zobligowany jedynie do przedstawienie propozycji takich działań, natomiast nie powinien zawierać ich w harmonogramie ani budżecie projektu? Zwracamy uwagę, iż propozycja działań upowszechniających jest elementem oceny wniosku, jednakże za opracowanie wyników badań odpowiada inny podmiot. W Regulaminie nie został określony termin zakończenia prac analitycznych, stąd Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, kiedy działania upowszechniające powinny się odbyć.

Odp. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji takich działań, nie zaś do ich realizacji.

 1. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu narzędzi przed przystąpieniem do poszczególnych etapów badania? Np. czy przed przystąpieniem do pilotażowej rundy monitoringu wymagane będzie przetestowanie narzędzia.

Odp. Pilotaż narzędzi badawczych stanowi jeden z istotnych wątków niniejszego ogłoszenia konkursowego. Informacje o pilotażu narzędzi badawczych znajdują się m.in. na stronie 9, 21, 22 i 37 regulaminu konkursu.

 1. Czy możliwe jest uznanie, że osoba która u Wnioskodawcy zatrudniona jest na podstawie kontraktu menadżerskiego może być zaliczona do potencjału kadrowego Wnioskodawcy?

Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta piśmie Instytucji Zarządzającej (w załączeniu).

Pismo z IZ w spr. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

 1. W regulaminie wskaźnik rezultatu opisany jest jako liczba: „Wskaźnikiem rezultatu, do osiągnięcia którego przyczyni się projekt wyłoniony w tym konkursie jest: Liczba szkół zawodowych objętych badaniem losów absolwentów- wartość docelowa 1350.” Natomiast w generatorze SOWA z listy rozwijalnej można wybrać jedynie wskaźnik odnoszący się do odsetka szkół zawodowych i następnie wartość należy wyrazić jako procent.

Odp. Proszę o wybranie wskaźnika dot. odsetka szkół zawodowych i zaznaczenie wartości 0, tak aby wniosek został poprawnie zwalidowany w Systemie Obsługo Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Jednocześnie we wniosku o dofinasowanie należy uwzględnić wszystkie wskaźniki, które wskazuje Regulamin konkursu.

 1. Pytanie dotyczy punktu 3.2 w Generatorze. Czy w związku z tym, że jest to projekt badawczy, a nie np. szkoleniowy, czy powinniśmy wypełniać informację nt. Przewidywanej liczby osób objętych wsparciem/Przewidywanej liczby podmiotów objętych wsparciem? Nie będzie to projekt, w którym udzielane będzie wsparcie.

Odp. Należy zauważyć, że w SZOOP została określona grupa docelowa/adresaci wsparcia tj.:

a więc istnieje możliwość opisania we wniosku grupy docelowej i sposobu w jaki sposób rezultaty projektu będą mogły być przez nią wykorzystane.

Tym samym kryterium merytoryczne dotyczące grupy docelowej będzie mogło podlegać ocenie, choć nie wg wszystkich jego aspektów wskazanych w kryterium dot. grupy docelowej oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER.