Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

28 sty 2022

W ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) powstały na terenie całego kraju 23 ośrodki SCWEW.

Projekt jest inicjatywą dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, służącą podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej, nowatorskim rozwiązaniem w systemie edukacji w Polsce.

Mapka przedstawiająca rozmieszczenie SCWEW w PolscePobierz
Zestawienie placówek SCWEW wraz z przedszkolami / szkołami ogólnodostępnymi objętymi wsparciem Pobierz

SCWEW mają za zadanie wspierać nauczycieli i specjalistów już pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, szczególnie w obszarach planowania i realizacji podstawy programowej, przygotowania materiałów dydaktycznych i dostosowania systemu oceniania odpowiednio do potrzeb i możliwości uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

Rolę SCWEW mogą pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, które spełniają określone wymogi dotyczące wyposażenia i przygotowania kadr. Centra te mogą również funkcjonować jako samodzielne, nowo tworzone placówki lub stać się SCWEW w wyniku przekształcenia placówki specjalnej.

Celem SCWEW jest zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia i jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Oferowane wsparcie jest ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności, jak i integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego.

Więcej informacji na temat SCWEW znajduje się na stronach MEiN oraz ORE