Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 31. wersja

13 paź 2023

11 października 2023 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 31. wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

SZOOP PO WER – 31. wersja

Najważniejsze zmiany w dokumencie obejmują:

I. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:
Działanie 2.6 – zmiana limitu środków trwałych i cross-financingu.
II. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO:
Zaktualizowano wykaz, podając aktualne wersje wytycznych.
III. Załącznik 2b:
Działanie 2.4 (PI 8VII) – doprecyzowano definicję wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego odnoszących się do typu interwencji: Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) poprzez usunięcie z definicji odwołań do realizacji programu „Solidarność pokoleń” ze względu na fakt, że program ten nie jest już realizowany.
Działanie 2.6 (PI 9i) – doprecyzowano definicję wskaźnika rezultatu bezpośredniego liczba wdrożonych zmian w instrumentach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie definiowania wdrożenia jako udostępnienia wypracowanych instrumentów do wykorzystania, ze względu na lepsze uwzględnienie specyfiki opracowywanych w tym zakresie rozwiązań, analogicznie jak w innym wskaźniku realizowanym w Działaniu 2.6 – liczba wdrożonych instrumentów wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych.
IV. Załącznik 4:
Dokonano aktualizacji Rocznych Planów Działania.