Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego. Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu w obszarze edukacji oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Wytyczne obowiązujące od 6 września 2016 roku.

Wytyczne, pobierz plik

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych projektu wytycznych.

Zestawienie uwag 

Wytyczne obowiązujące od 2 czerwca 2015 roku.

Wytyczne, pobierz plik (9,17 MB):

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK oraz szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, pracowni i warsztatów.

Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów (link):

Uwaga: Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje zasadę neutralności dla potrzeb realizacji zakupów pomocy dydaktycznych i oprogramowania. Wybór rodzaju zakupu jest swobodną decyzją ich dyrektorów i nauczycieli, uwarunkowaną możliwościami technicznymi i finansowymi oraz ukierunkowaną na zapewnienie uczniom treści edukacyjnych, niezbędnych do realizacji programów nauczania. Zamieszczone katalogi zawierają przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni i stanowią wskazówkę dla realizujących zakupy wyposażenia pracowni. Należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej. Wg. tych wskazówek dozwolony jest np. zakup wyposażenia pracowni fizycznej pomimo braku elementów tego wyposażenia w przykładowym zestawie.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 4 ustawy o systemie oświaty do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Katalog wyposażenia pracowni przyrod. w szkole ponadgimn. zakres podstawowy

Katalog wyposażenia pracowni przyrod. w szkole ponadgimn. zakres rozszerzony

Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w gimnazjum

Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole podstawowej

Uwaga. Przedstawiona w rekomendacji dla szkoły podstawowej specyfikacja techniczna jest informacją dodatkową i zawiera dane techniczne sprzętu i urządzeń przetestowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS,  „Nowa Pracownia Przyrody – opracowanie rekomendacji wyposażenia szkolnej pracowni przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej”. W procedurze przetargowej opisy sprzętu i wyposażenia należy dostosować do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) tak, aby zapewnić funkcjonalności niezbędne do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem tego sprzętu.

Wykaz pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych