Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój – lipiec 2016

Pobierz plik – SZOOP wersja 5

15 lipca 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał piątą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:

 1. Rozdział I – Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacjiW części dot. projektów partnerskich doprecyzowano, że zakaz powiązań dotyczy również partnerstw ponadnarodowych, a także wskazano, że brak powiązań weryfikowany jest na podstawie dostępnych dokumentów rejestrowych w języku polskim. W dalszej części uzupełniono opis o możliwość wystąpienia sytuacji zamiany lub rezygnacji partnera z udziału w projekcie, który został zatwierdzony do dofinansowania, ale w ramach którego nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie.
 2. W części dot. projektów pozakonkursowych zmodyfikowano postanowienia w zakresie akceptacji przez Komitet Monitorujący (KM) i Insytucję Zarządzającą (IZ) zmian określonych założeń zawartych w Rocznym Planie Działania w odniesieniu do tych projektów. Zgodnie z propozycją, udzielanie zgody na zmiany w projektach pozakonkursowych należałoby wyłącznie do kompetencji IZ. Zatwierdzanie zmian w projektach przez KM nie ma uzasadnienia w przepisach prawa, jednocześnie IZ na mocy ustawy wdrożeniowej jest odpowiedzialna za wybór do dofinansowania wysokiej jakości projektów i czuwanie nad prawidłowością ich realizacji. Zmiana zapisów znacznie usprawni proces akceptacji zmian w projektach.
 3. Rozdział II – Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań / PoddziałańW ramach Działania 2.1 zaktualizowano nazwę beneficjenta pozakonkursowego na Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.W ramach Działania 2.4 wprowadzono jako beneficjenta uczelnie wyższe i agencje zatrudnienia.W ramach Działania 2.5 wprowadzono tryb pozakonkursowy i beneficjenta pozakonkursowego (MRPIPS) dla typu projektu Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.Rozszerzono grupę docelową Działania 2.8 o podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służby zaangażowane w realizację tych zadań, funkcjonujące na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również o pracowników instytucji uczestniczących  w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej  oraz bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych.W opisie Działań: 2.10, 2.14 i 2.15 w polach Typ beneficjenta określany poprzez formę prawną beneficjenta uwzględniono fakt włączenia z dniem 1 lipca  2016 r. na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji.

  W ramach Działania 2.17 wprowadzono jako beneficjenta Prokuraturę Krajową (w miejsce Prokuratury Generalnej).

  W ramach Działania 3.4 – wprowadzono beneficjenta pozakonkursowego – OPI-PIB (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy) dla programów antyplagiatowych oraz wprowadzono poza dotychczasowym trybem konkursowym, tryb pozakonkursowy dla typu operacji nr 1 (dodano przypis o konieczności wejścia w życie odpowiednich zmian prawnych uprawniających ten podmiot do realizacji zadań w ww. zakresie).

  Katalog beneficjentów Działania 4.2 i 4.3 PO WER rozszerzono o jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, a także jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki nadzorowane lub podległe urzędom administracji publicznej.

  W ramach Działania 4.3 umożliwiono realizację projektów w trybie pozakonkursowym oraz ustanowiono odrębne limity cross-financing i środków trwałych dla projektów wybieranych w tym trybie.

  W ramach Działania 5.2 – zmieniono wymogi dotyczące zapewnienia minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako proc. wydatków kwalifikowalnych (pkt 22 tabeli) dla typu operacji nr 1 i 2 poprzez wprowadzenie wymogu zapewnienia minimum 5,00 proc. wkładu własnego dla trybu konkursowego i brak takiego wymogu w odniesieniu do trybu pozakonkursowego. Odpowiednio dostosowano również zapisy dotyczące maksymalnego proc. poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 21 tabeli).

 4. Załącznik nr 2b – Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Wskaźnik rezultatu w PI 9iv: Liczba przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, którzy podnieśli kompetencje  w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej – poprawienie nazwy wskaźnika zgodnie z zapisem w PO WER (błąd pisarski).Wskaźnik produktu w PI 9v: Liczba audytów przeprowadzonych w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej w celu uzyskania akredytacji – konieczność zmiany definicji w związku z modyfikacją systemu akredytacji OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Sprecyzowano, że do wskaźnika będą wliczane typy usług poddawane weryfikacji podczas postępowań audytowych.Wskaźnik produktu w priorytetu III (PI 10ii): liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł kształcenia – zmieniono definicję modułu kształcenia, dostosowując ją do ustaleń z KM PO WER.Wskaźnik rezultatu w priorytetu III (PI 10ii): liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) – zmieniono definicję wskaźnika rozszerzając ją o uczestników projektów dot. realizacji III misji uczelni.
 5. Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałańW związku z uchwałami Komitetu Monitorującego PO WER nr 53 z dnia 22 marca 2016 r. oraz nr 64 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaktualizowano stanowiącą załącznik nr 3 do SZOOP tabelę z ogólnymi kryteriami wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyką kryteriów wyboru projektów dla PO WER.Zmiany wprowadzone zostały do definicji ogólnych kryteriów merytorycznych i dotyczą przede wszystkim zasad obliczania końcowej oceny projektu w przypadku powoływania trzeciego oceniającego oraz określenia zasad wyboru do dofinansowania projektów zintegrowanych.
 6. Załącznik nr 4 – Roczne Plany Działania PO WER na 2016 r.Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z w związku z przyjęciem nowych kryteriów oraz fiszek projektów pozakonkursowych przez Komitet Monitorujący PO WER uzupełniono załącznik nr 4 z Rocznymi Planami Działania PO WER na 2016 r.Roczne Plany Działania zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań i poddziałań PO WER oraz stanowiącymi łącznie wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.
 7. Załącznik nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowegoZ wykazu wykreślono dwa projekty zidentyfikowane przez IZ PO WER w ramach trybu pozakonkursowego: projekt pt. Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej w Działaniu 2.16 oraz projekt pt. Doskonalenie systemów i standardów zarządzania w administracji podatkowej i kontroli skarbowej oraz obsługi klienta w administracji podatkowej w Działaniu 2.18.Ponadto w ramach upraszczania procedury aktualizacji SZOOP zdecydowano, że w załączniku nr 4 zamieszczane będą jednolite, najbardziej aktualne wersje Rocznych Planów Działania. Natomiast – aby spełnić wymóg podawania daty identyfikacji poszczególnych projektów (w przypadku zatwierdzania ich w różnych terminach) – załącznik nr 5 uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.