Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój – marzec 2017

Pobierz plik:

8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacjiDoprecyzowanie postanowienia dotyczącego zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym z właściwym Rocznym Planem Działania (zgodność z RPD powinna zostać zachowana na etapie oceny danego projektu).II. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu oraz poszczególnych działań/ poddziałań

  1. Działanie 2.14 – doprecyzowanie zakresu realizacji projektów pozakonkursowych w typie operacji nr 4 – uzupełnienie o możliwość przygotowania kadry trenerów.
  2. Działanie 2.16 –  Usprawnienie procesu stanowienia prawa – zmiana beneficjenta dla typów projektu nr 2 i 4, tj.: (2)  Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny, (4) Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych. W związku z rezygnacją przez Rządowe Centrum Legislacji z realizacji ww. projektów, gotowość ich wdrażania zgłosiła Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
  3. Działanie 3.1 –  Kompetencje w szkolnictwie wyższym: w celu zwiększenia elastyczności realizacji projektów dotyczących programów kształcenia – rezygnacja z konieczności realizacji projektów obejmujących pełny cykl kształcenia na studiach I lub II poziomu kształcenia lub jednolitych studiów magisterskich
  4. Działanie 3.5 –  Kompleksowe programy szkół wyższych – dodanie nowego działania w celu realizacji zintegrowanych programów uczelni. Na realizację projektów w ramach nowego działania wyodrębniono alokację w wysokości 230,9 mln euro, co wiąże się ze zmianą alokacji pozostałych działań w ramach Osi III PO WER. Zaktualizowano również w SzOOP tabelę III Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR).
  5. Działanie 4.1 Innowacje społeczne: wprowadzenie dodatkowo trybu pozakonkursowego; zwiększenie limitu na CF z 5 do 10 %.
  6. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – objęcie pozakonkursowym trybem wyboru projektów całego typu projektów:  Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych). Dotychczas dla III etapu realizacji przedsięwzięcia przewidziany był tryb konkursowy. Ponadto jako typ beneficjenta dla całego ww. typu projektów wpisano: „Narodowy Fundusz Zdrowia albo następca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia”. Analogicznie – w związku z planowaną reformą systemu ochrony zdrowia – informację o ewentualnym następcy prawnym Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzono w Działaniu 5.1 Programy profilaktyczne.

III. Załącznik nr 2b Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

a) W związku ze zmianami w organizacji administracji skarbowej, wprowadzonymi ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) dokonano aktualizacji definicji wskaźników: (1) Liczba jednostek administracji   podatkowej objętych wsparciem w celu doskonalenia ich funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców, (2) Liczba jednostek administracji podatkowej, które wdrożyły narzędzia doskonalenia jakości funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców. Zgodnie z wprowadzonym zmianami, jako jednostkę administracji podatkowej należy rozumieć: Krajową Informację Skarbową, izbę administracji skarbowej, urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi.

b) Aktualizacja definicji wskaźnika: Liczba pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego objętych wsparciem szkoleniowym. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pomiaru wskaźnika następuje w dniu rozpoczęcia udziału w szkoleni – ujednolicenie podejścia w PO WER. Weryfikacja na podstawie danych własnych beneficjenta.

IV. Załącznik 3 – wprowadzono aktualny wykaz kryteriów oceny formalnej po zmianach wynikających z przyjęcia uchwały Komitetu Monitorującego PO WER nr 111 z 12.01.2017 r.

V. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 rok oraz usunięto Roczne Plany Działania na 2016 rok.

VI. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VIII. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.