Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Efekty projektów PO WER

 

Konkurs „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

Programy do szkoły podstawowej
Programy do szkoły ponadpodstawowej
Programy do wychowania przedszkolnego
Scenariusze lekcji uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne

Konkurs „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – I edycja

Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych 2017

Konkurs „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)” – II edycja

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Konkurs „Tworzenie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG)”

Materiały multimedialne z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Konkurs „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)”

Przykładowe programy dodatkowych umiejętności zawodowych

Konkurs „Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego” JOZ)

E-materiały do języka obcego zawodowego

Konkurs „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)”

Materiały multimedialne – Preorientacja i orientacja zawodowa
Materiały multimedialne – Klasy VII i VIII szkół podstawowych
Materiały multimedialne – Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Konkurs „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu” (PNZ)

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu

Konkurs „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi”

Modele współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach

Konkurs „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” I, II i III etap

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – I, II i III etap (tabele)
Ścieżki rozwoju zawodowego – I etap
Ścieżki rozwoju zawodowego – II etap
Przykładowe plany nauczania – I i II etap
Przykładowe plany nauczania – III etap

Dziecko dotyka wirtualnych klawiszy, w tle dzieci siedzą w ławkach