Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Konsultacje społeczne projektów fiszek do Rocznego Planu Działania MEN na rok 2019

18 lip 2018

Instytucja Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozpoczyna proces konsultacji społecznych fiszek projektów konkursowych, które zostaną skierowane pod obrady zbliżającego się posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER.

W związku z powyższym udostępniamy (załącznik poniżej) projekty czterech fiszek konkursowych oraz agendę spotkania konsultacyjnego (link poniżej):

1) Działanie 2.14: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych w tym:

  1. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
  2. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych.

2) Działanie 2.14: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników sytemu) – etap II

3) Działanie 2.15: Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym:

– wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie szkolnictwa zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz oczekiwanego profilu ich absolwentów)

4) Działanie 2.15: Monitorowanie losów absolwentów obejmujące:

  1. przeprowadzenie w latach 2015-2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, obejmujących:

– badanie jakościowe interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych, samorządów) dotyczące możliwości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych;

– badanie ilościowe o charakterze podłużnym (dwie fale badania: pierwsza w ostatnim roku nauki, druga pół roku po zakończeniu nauki), reprezentatywne na poziomie zawodów oraz województw, którego celem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy;

– badanie ilościowe: ankietę audytoryjną, której celem jest stworzenie możliwości wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) do monitorowania sytuacji na rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z przekazanymi dokumentami (Załącznik nr 1 do powyższej wiadomości) i przesłanie Państwa ewentualnych pytań lub uwag na adres e-mail: rpd@men.gov.pl w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku., do godziny 12:30.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, w trakcie którego skonsultowane zostaną przedstawione Państwu projekty fiszek i omówione wspomniane wyżej Państwa pytania i uwagi. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku., w godzinach 10:00 – 14:15 w sali nr 305 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Harmonogram spotkania znajduje się w Załączniku nr 2 do powyższej wiadomości. Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy w terminie do dnia 23 lipca lutego 2018 roku, do godziny 12:30 – prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: rpd@men.gov.pl, z ewentualną informacją o Państwa specjalnych potrzebach (np. w zakresie materiałów szkoleniowych czy dostępności sali).

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji.

Załącznik nr 1_Fiszki MEN_konsultacje społeczne

Załącznik nr 2_Harmonogram spotkania konsultacyjnego