Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)

29 gru 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18

Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typ operacji: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Termin naboru wniosków
od 31 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 15 295 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania
wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najwyżej oceniony projekt.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi zawodoznawczych oraz dysponujący personelem posiadającym praktyczne doświadczenie w tworzeniu/administracji systemem CMS zbudowanym na JOOMLA oraz znajomość obsługi PHP i zaawansowaną znajomość HTML.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę
lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybór jednego, najwyżej ocenionego projektu, w ramach którego zostaną opracowane informacje zawodoznawcze wraz z obudową multimedialną oraz zostanie opracowana całościowa koncepcja narzędzia informatycznego stanowiącego zaplecze informacyjne na potrzeby pracodawców i szkolnictwa zawodowego.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18.

Punkt kontaktowy: konkurs.doradztwo@men.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 11 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 12 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 13 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 14 – Standardy i rozwiązania informatyczne zastosowane w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępny pod adresem: https://www.ore.edu.pl/dokumentacja-platformy