Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

30 maj 2018

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Typ operacji: Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Termin naboru wniosków
od 30 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 27 621 000,00 PLN i została podzielona na 23 grupy branżowe. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne grupy branżowe:

 1. grupa branżowa poligraficzno-fotograficzno-reklamowa – 837 000,00 PLN
 2. grupa branżowa fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 3. grupa branżowa ekonomiczno-administracyjna – 1 674 000,00 PLN
 4. grupa branżowa transportowa – 1 674 000,00 PLN
 5. grupa branżowa spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 6. grupa branżowa tekstylno-odzieżowa – 837 000,00 PLN
 7. grupa branżowa chemiczno-ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 8. grupa branżowa budowlano-drogowa – 1 674 000,00 PLN
 9. grupa branżowa inżynieryjno-instalacyjna – 1 674 000,00 PLN
 10. grupa branżowa spożywczo-gastronomiczna – 1 674 000,00 PLN
 11. grupa branżowa hotelarsko-turystyczna – 837 000,00 PLN
 12. grupa branżowa leśno-ogrodnicza – 837 000,00 PLN
 13. grupa branżowa rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
 14. grupa branżowa mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
 15. grupa branżowa mechaniczna – 1 674 000,00 PLN
 16. grupa branżowa mechanika okrętowa i lotnicza – 837 000,00 PLN
 17. grupa branżowa motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
 18. grupa branżowa górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 19. grupa branżowa elektryczno-energetyczna – 1 674 000,00 PLN
 20. grupa branżowa elektryczno-mechatroniczna – 1 674 000,00 PLN
 21. grupa branżowa teleinformatyczna – 1 674 000,00 PLN
 22. grupa branżowa opieki zdrowotnej – 1 674 000,00 PLN
 23. grupa branżowa ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostaną maksymalnie 23 projekty, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdej z 23 grup branżowych.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na daną grupę branżową wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty publiczne będące:

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Przedmiot konkursu

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
 2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na obowiązującym formularzu, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru. Wnioski złożone w innej formie nie będą podlegały ocenie.

Punkt kontaktowy: konkurs.wspolpracaszkol@men.gov.pl

 

Regulamin konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18

Załączniki do regulaminu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18:

Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 8 – Roczny Plan Działania na 2018 r.

Załącznik nr 9 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 10 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.15 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez Instytucję Pośredniczącą MEN).