Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 9.07.2018 r.

9 lip 2018

Informujemy, że IP MEN zmieniło Regulamin konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół w związku z wyjaśnieniem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rozumienia kryterium dostępu nr 1 (wraz z uzasadnieniem) Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych [uzasadnienie] Kryterium ma na celu zapewnienie jak najwyższej jakości pracy tworzonych szkół ćwiczeń przez podmioty realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego. Wybór szkół publicznych zagwarantuje realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, zapewni powszechny dostęp i kadrę pedagogiczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Ponadto realizacja projektu przez organ prowadzący szkoły wdrażające podstawę programową kształcenia ogólnego zapewni trwałość projektu i kontynuację funkcjonowania powstałych szkół ćwiczeń po zakończeniu projektu (patrz również kryterium dostępu nr 11). Pierwotnie IP MEN interpretowała, iż w konkursie podmiotem publicznym działającym jako organ prowadzący szkołę publiczną może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego. W związku z tym w Słowniku skrótów i pojęć wprost zostało wskazane, iż na potrzeby projektu, pojęcia organ prowadzący należy używać w odniesieniu do organów, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie trwania naboru pojawiły się wątpliwości odnośnie tak rozumianego podmiotu publicznego. W związku z czym IP MEN postanowiła zasięgnąć opinii prawnej w zakresie rozumienia podmiotu publicznego w przedmiotowym konkursie. Zgodnie z opinią analiza zapisów znajdujących się w dokumentach nie pozwala na to, by w sposób jednoznaczny wyłączyć spoza kręgu podmiotów mogących startować w przedmiotowym konkursie podmioty inne niż tylko jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem podmiotów prowadzących szkoły dla dorosłych oraz szkół prowadzonych przez ministrów. IP MEN zatem dokonało zmiany Regulaminu konkursu, usuwając ze Słownika skrótów i pojęć zapis: Na potrzeby projektu, pojęcia organ prowadzący należy używać w odniesieniu do organów, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi – należy do zadań własnych gmin (art. 8 ust 15 Prawa oświatowego). Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego – należy do zadań własnych powiatu (art. 8 ust 16 Prawa oświatowego).

 

Regulamin_konkursu wersja_4