Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie – nabór kandydatów na ekspertów – kształcenie zawodowe – przedłużenie terminu składania wniosków

5 gru 2016

Uprzejmie informujemy, że trwa weryfikacja wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020 w zakresie kształcenia zawodowego. O wynikach weryfikacji kandydaci są informowani sukcesywnie.  Instytucja Pośrednicząca MEN zamierza współpracować z ekspertami w ciągu całego okresu programowania, w zależności od bieżących potrzeb i będzie się kontaktować indywidualnie.

UWAGA! Przedłużono termin składania wniosków do dnia 31 grudnia br.

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie zbiorcze

Załącznik nr 3 – Znajomość PO WER

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o danych osobowych

Załącznik nr 5 – Karta oceny eksperta

 

Pytania o odpowiedzi:

 

Pyt.: Na jakich zasadach będzie odbywać się współpraca Instytucji Pośredniczącej MEN z ekspertem?

Odp.: Eksperci wyłonieni w ramach naboru zostaną umieszczeni w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zakresu kształcenia zawodowego, który zostanie opublikowany na stronie www.efs-archiwum.men.gov.pl. W sytuacji, gdy IP PO WER będzie potrzebowała zasięgnąć opinii eksperta z danej branży zostanie z nim zawarta umowa cywilnoprawna na wykonanie danej opinii. Materiały do zaopiniowania będą przesyłane drogą mailową. Opiniowanie będzie czynnością wykonywaną zdalnie, nie będzie konieczności przyjeżdżania do IP MEN.

Pyt.: Jakie będą stawki za opiniowanie projektów w poszczególnych branżach?

Odp.: Będziemy mailowo pytać Państwa – osób znajdujących się w wykazie kandydatów na ekspertów, czy są Państwo zainteresowani sporządzeniem opinii dotyczącej konkretnego projektu lub jego wybranych elementów w danym terminie i za określoną przez Instytucję Pośredniczącą MEN stawkę. Stawki będą każdorazowo określane do danego projektu. Zamówienie będzie zawierało konkretną stawkę za sporządzenie jednostkowej opinii.

Pyt.: Czy pracownik szkoły, która stara się o udział w tych projektach jako uczestnik, jest wyłączony z kandydowania do funkcji eksperta? 

Odp. Pracownik szkoły ubiegającej się o udział w projektach nie jest wyłączony
z kandydowania na eksperta w zakresie kształcenia zawodowego, gdyż tylko pracownicy Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej są wyłączeni z kandydowania – zgodnie z ust. I pkt. d ogłoszenia o naborze.

Pyt.: Nie posiadam umowy o pracę ponieważ jestem właścicielem, dyrektorem szkoły
i nauczycielem zawodu – jaki dokument należy dosłać potwierdzający powyższy fakt? Czy np. wystarczy np. Decyzja wpisania szkoły do ewidencji niepublicznych szkół, a może moje oświadczenie?

Odp. Oczekujemy przesłania dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata na eksperta w zakresie konkretnej grupy branżowej/grup branżowych, zawodu/zawodów, które kandydat na eksperta zaznaczył w załączniku nr 1 oraz minimum 3-letnie doświadczenie po 2012 roku, zgodnie z ust. II pkt 3 ogłoszenia o naborze. Dokumenty powinna wystawić osoba upoważniona np. kadrowa czy główny księgowy Państwa instytucji.

Pyt.: Czy w przypadku nauczyciela przedmiotów zawodowych będącego równocześnie dyrektorem zaświadczenie ma wystawić organ prowadzący?

Odp.: Instytucja Pośrednicząca MEN oczekuje przesłania dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata na eksperta w zakresie konkretnej grupy branżowej/grup branżowych, zawodu/zawodów, które kandydat na eksperta zaznaczył w załączniku nr 1 oraz minimum 3-letnie doświadczenie po 2012 roku, zgodnie z ust. II pkt 3 ogłoszenia o naborze. Dokumenty powinna wystawić osoba upoważniona np. kadrowa czy główny księgowy Państwa instytucji.

Pyt.: Czy będąc pracownikiem szkoły i zgłoszę się jako ekspert, nie zablokuję jednocześnie tzn. uniemożliwię mojej szkole składanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu kształcenia zawodowego składanych do IP MEN? Moja szkoła pisze bardzo dużo projektów i stara się wielokrotnie o dofinansowanie ich.

Odp.: Nie jest Pan/Pani wyłączona z kandydowania na eksperta w zakresie kształcenia zawodowego, gdyż tylko pracownicy Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej są wyłączeni z kandydowania – zgodnie z ust. I pkt. d ogłoszenia o naborze.

Pyt.: Byłem zaangażowany na podstawie czasowych umów o dzieło w zakresie np. rekomendacji, podstaw i pisania programów np. w ORE. Czy takowa praca wyklucza mnie z możliwość złożenia zgłoszenia na kandydata?

Odp.: Nie jest Pan wyłączony z kandydowania na eksperta w zakresie kształcenia zawodowego, gdyż tylko pracownicy Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej są wyłączeni z kandydowania – zgodnie z ust. I pkt. d ogłoszenia o naborze.

Pyt.: Czy doświadczenie na stanowisku nauczyciela w zawodzie potwierdza dyrektor szkoły?

Odp.: Potwierdza osoba upoważniona do wystawienia zaświadczenia dotyczącego ww. doświadczenia np. kadrowa czy główny księgowy Państwa instytucji – może to być również Dyrektor jednostki.

Pyt.: Jakie dokumenty należy przesłać?

Odp.: Prosimy o przesłanie kopii dokumentów stwierdzających spełnienie warunków , o których mowa w ust. II ogłoszenia czyli: dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe oraz potwierdzenie dokumentem/dokumentami minimum 3-letniego doświadczenia, po 2012 roku, na stanowisku nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej/technikum/szkole policealnej lub instruktora praktycznej nauki zawodu, w zawodzie/zawodach wchodzących w skład danej branży (zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku nr 1 do ogłoszenia) oraz wypełnienie i przesłanie załączników nr 1, 2, 3 i 4.

Pyt.: Czy należy wypełniać kartę oceny eksperta?

Odp.: Nie, karta oceny eksperta będzie wypełniana przez IP MEN. Załącznik ten został opublikowany na stronie www.efs-archiwum.men.gov.pl w celu pokazania, w jaki sposób będziemy oceniać dokumenty przesłane przez kandydatów na ekspertów.

Pyt.: Czy na stronie 1 wniosku w rubryce wykształcenie wystarczy napisać ,,wyższe” ? 

Odp.: Prosimy o skonkretyzowanie rodzaju posiadanego wykształcenia i wpisanie, np. mgr. inż. elektryk.