Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

27 lis 2017

Zapraszamy do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z postanowieniami art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.).

Niniejszy nabór kandydatów na ekspertów dotyczy ekspertów ds.:
1) specjalnych potrzeb edukacyjnych;
2) psychometrii;
3) oceny opracowywanych narzędzi diagnostycznych dla systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
4) Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF);
5) technologii informacyjnej;
6) dostępności WCAG 2.0.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach PO WER
Załącznik nr 1 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER 2014-2020
Załącznik nr 2 – Oświadczenia kandydata na eksperta
Załącznik nr 3 – Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych