Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Polityka zwalczania nadużyć finansowych stosowana przez Instytucję Pośredniczącą PO WER w MEiN

Zachęcamy do zapoznania się z  Polityką przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych Instytucji Pośredniczącej dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektów lub skargi można zgłaszać anonimowo pod adresem: infoPOWERedukacja@mein.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zwana dalej: IP PO WER, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu, transparentności i uczciwości. Pragnie być postrzegana jako instytucja przeciwna nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich członków personelu IP PO WER.

Celem tej Polityki jest propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań, ułatwienie zapobiegania nadużyciom finansowym, ich wykrywania i podejmowania właściwych działań w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia takich sytuacji.

Pobierz plik:  Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych IP

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości (w tym nadużyć finansowych) Instytucja Zarządzająca PO WER zaleca zapoznanie się z następującymi opracowaniami:

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Załącznik 1 Narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych i instrukcja korzystania

Załącznik 2 Zalecane kontrole ograniczające ryzyko

Załącznik 3 Wzór do celów strategii zwalczania nadużyć finansowych

Załącznik 4 Lista kontrolna dla instytucji audytowych

Zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF

Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego

Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR EFS i FS,

Zbiór anonimowych spraw OLAF działania strukturalne,

Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik,

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych,

Przydatne linki:

http://www.cba.gov.pl

http://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm