Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę doradczo-ekspercką dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie udziału w czynnościach merytorycznych związanych z przeprowadzeniem badania pt.: Ewaluacja wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER

24 kw. 2023

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczo-eksperckich dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie udziału w czynnościach merytorycznych związanych z przeprowadzeniem badania pt.: „Ewaluacja wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER, zgodnie z Planem Badań Ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej „PO WER”) 2014-2023”. Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: anita.pachucka@mein.gov.pl.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anita Pachucka, adres e-mail: anita.pachucka@mein.gov.pl

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2023 roku.

Zamawiający informuje, że wykonanie usługi jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt nr POWR.06.01.00-00-0201/22 pt. Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w 2023 roku).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – ekspert ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego wraz z załącznikami