Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja regulaminu konkursu DUZ – 12.09.2019 r.

12 wrz 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonała aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ). Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zmian w regulaminie:

Regulamin konkursu – część, w której wprowadzono zmianę Rodzaj zmiany
2.2 Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie Dodano trzy kolejne rundy, w ramach których będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
4.3.1 Ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 Skorygowano omyłkę pisarską w numerze działania PO WER.
4.3.4 Kryteria merytoryczne oceniane punktowo W opisie tabeli dotyczącej kryteriów merytorycznych ocenianych w ramach skali punktowej od 0 do 100 wykreślono zapis: 60%

Regulamin konkursu DUZ – aktualizacja 12.09.2019