Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Anulowanie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17

24 lis 2017

23 listopada br. Ministerstwo Edukacji Narodowej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, podjęło decyzję o anulowaniu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 ogłoszonego 30 września 2017 roku pn. Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym.

Decyzja umotywowana jest koniecznością dostosowania założeń ww. konkursu do zmian planowanych do wprowadzenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Przedmiotowa decyzja ma na celu zapewnienie racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację celu szczegółowego PO WER, dotyczącego Zwiększenia wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie nabywania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), wprowadzania nauczania eksperymentalnego, kształcenia właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i wdrażania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uzyskania wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych.