Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

2 mar 2020

W związku z zatwierdzeniem w dniu 15 stycznia 2020 r. przez Instytucję Zarządzającą POWER zmian w Rocznym Planie Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2020 r., w którego skład wchodzi nowa fiszka konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, zawierającą zmodyfikowane kryteria dostępu w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki POWER,

Instytucja Pośrednicząca informuje, że zamyka nabór wniosków w ramach konkursu nr  POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II.

 

W ramach 16 rund konkursu nr  POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 złożono 25 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków do dofinansowania zostało wybranych 12 projektów.

Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.efs-archiwum.men.gov.pl

 

W ramach I rundy konkursowej złożono 4 wnioski o dofinansowanie na 4 branże, tj. teleinformatyczną, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczną, spożywczą oraz elektryczno-energetyczną. Dwa wnioski otrzymały negatywną ocenę na etapie oceny merytorycznej ze względu na niespełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo, jeden wniosek otrzymał negatywną ocenę ze względu na niespełnienie kryteriów merytorycznych ocenianych w formule „0-1”. Jeden wniosek (w ramach branży elektryczno-energetycznej) został wybrany do dofinansowania.

W ramach II rundy konkursowej złożono 3 wnioski o dofinansowanie na 3 branże, tj. ekonomiczno-administracyjną, teleinformatyczną oraz elektroniczno-mechatroniczną. Jeden wniosek otrzymał negatywną ocenę ze względu na niespełnienie kryteriów merytorycznych ocenianych w formule „0-1”. Jeden z wnioskodawców odstąpił od podpisania umowy o dofinansowanie pomimo pozytywnej oceny merytorycznej wniosku. W rezultacie do dofinansowania wybrany został jeden wniosek (w ramach branży ekonomiczno-administracyjnej).

W ramach III rundy konkursowej złożono 6 wniosków o dofinansowanie na 5 branż, tj. mechaniczną, tekstylno-odzieżową, budowlaną, motoryzacyjną oraz spedycyjno-logistyczną. Dwa wnioski otrzymały negatywną ocenę na etapie oceny merytorycznej ze względu na niespełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo, jeden wniosek otrzymał negatywną ocenę ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu. Trzy wnioski zostały wybrane do dofinansowania (w ramach branży tekstylno-odzieżowej, budowlanej oraz spedycyjno-logistycznej).

W ramach IV rundy konkursowej złożono 5 wniosków o dofinansowanie na 5 branż, tj. inżynierii środowiska, handlową, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczną oraz spożywczą. Jeden wniosek otrzymał negatywną ocenę na etapie oceny merytorycznej ze względu na niespełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo. Dwóch wnioskodawców odstąpiło od realizacji projektu na etapie negocjacji. W rezultacie do dofinansowania wybrane zostały dwa wnioski (w ramach branży inżynierii środowiska oraz hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej).

W ramach V rundy konkursowej złożono 2 wnioski o dofinansowanie na 2 branże, tj. motoryzacyjną i teleinformatyczną. Do dofinansowania wybrane zostały oba wnioski.

W ramach rund konkursowych VI-IX nie złożono wniosków o dofinansowanie.

W ramach X rundy konkursowej złożono 2 wnioski o dofinansowanie na 2 branże, tj. artystyczną oraz instalacyjną. Jeden wniosek otrzymał negatywną ocenę ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu. Jeden wniosek został wybrany do dofinansowania (w ramach branży instalacyjnej).

W ramach XI rundy konkursowej nie złożono wniosków o dofinansowanie.

W ramach XII rundy konkursowej złożono 1 wniosek o dofinansowanie na branżę handlową, który został wybrany do dofinansowania.

W ramach XIII rundy konkursowej złożono 1 wniosek o dofinansowanie na branżę artystyczną, który otrzymał negatywną ocenę ze względu na niespełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo.

W ramach XIV i XV rundy konkursowej nie złożono wniosków o dofinansowanie.

W ramach XVI rundy konkursowej złożono 1 wniosek o dofinansowanie na branżę mechaniczną, który został wybrany do dofinansowania.

 

Lista powyższych projektów stanowi załącznik do niniejszej notatki.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu do dofinansowania możliwy był wybór maksymalnie 32 projektów – po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdej z 32 branż szkolnictwa zawodowego. Oznacza to, że wnioski, które wpłynęły w ramach rund konkursowych i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach danej branży, zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania i na powyższe projekty zostały zawarte umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „W przypadku konkursu otwartego po rozstrzygnięciu wszystkich rund konkursu IOK zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu zbiorczą listę wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”. Lista stanowi załącznik do niniejszej notatki.

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania