Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/17

29 maj 2017

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie wyboru projektów na lata 2014 – 2020 (wersja z 6 marca br. obowiązująca od 30 marca br.) oraz wynikającą z niej koniecznością aktualizacji procedur wyboru projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) do Regulaminu konkursu zostały wprowadzone zmiany zgodne z aktualną wersją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 1.7 z 24 kwietnia 2017 r.).

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 14 października 2016 r. zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dokonano aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowy zakres zmian w Regulaminie konkursu:

1.     Rozdział 4 – Etapy organizacji konkursu i wymagania wobec wnioskodawców:

a)     podrozdział 4.1 Regulaminu – Procedura uzupełniania i poprawiania złożonego wniosku o dofinansowanie;

b)     podrozdział 4.2 Regulaminu – Komisja Oceny Projektów (KOP);

c)     podrozdział 4.3 Regulaminu – Ocena formalna;

d)     podrozdział 4.4.2 Regulaminu – Ogólne kryteria horyzontalne;

e)     podrozdział 4.4.3 Regulaminu – Kryteria merytoryczne;

f)      podrozdział 4.4.4 Regulaminu – Negocjacje;

g)     podrozdział 4.5 Regulaminu – Analiza kart oceny i obliczanie liczby przyznanych punktów;

h)     podrozdział 4.6 Regulaminu – Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu.

2.     Zmodyfikowano wzory kart oceny: formalnej i merytorycznej  oraz wprowadzono przykładowy wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (załącznik nr 17).

3.     Zmodyfikowano wzory oświadczeń bezstronności (Załączniki nr 8 i 9).

4.     Zamieszczono aktualną wersję dokumentu  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (załącznik nr 3).

5.     Dokonano poprawek technicznych w treści Regulaminu konkursu, co nie wpływa na treść Regulaminu.

Regulamin 29.05.2017 r.

Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku

Zał. 5 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Zał. 6 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Zał. 8 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Zał. 9 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Zał.17 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego