Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18

9 mar 2018

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych ogłoszonego w ramach Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Ze względu na charakter konkursu oraz ograniczenia techniczne SOWA, Regulamin konkursu został zmieniony w następującym zakresie:
• IOK dopuszcza możliwość złożenia załącznika, o którym mowa w kryterium dostępu nr 4, w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD. Rozmiar załącznika na nośniku CD/DVD nie może jednak przekraczać 10 MB.
Jednocześnie IOK nadal dopuszcza możliwość załączenia ww. załącznika tylko za pośrednictwem SOWA.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę załącznika w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD, wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie w SOWA (jako załącznika) skanu podpisanego przez osoby uprawnione pisma informującego o wysłaniu załącznika, o którym mowa w kryterium dostępu nr 4, w innej dopuszczalnej formie.
Ponadto IOK informuje, że w przypadku załączników przesyłanych w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD ocenie podlegać będą jedynie załączniki, których data wpływu do MEN będzie tożsama z datą złożenia wniosku w SOWA (w przypadku przesyłki kurierskiej lub osobistego złożenia załącznika w MEN) lub z datą nadania przesyłki w placówce pocztowej.
• wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie do 12 marca 2018 r.

Regulamin 2.14 zmiana 09.03.2018