Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III

28 lut 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

  1. a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych
  2. b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika

(…)

Termin naboru wniosków

od 30 marca 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z 32 branż lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu  (z zastrzeżeniem, że w ramach danej branży do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie).

Rundy naboru:

I runda: od 30 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

II runda: od 14 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 23 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

III runda: od 28 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 5 maja 2020 r. do godz. 12.00

IV runda: od 1 października 2020 r. od godz.9.00 do 14 października 2020 r. do godz. 12.00

V runda: od 19 października 2020 r. od godz. 9.00 do 27 października 2020 r.

VI runda: od 23 lutego 2021 r. od godz. 9.00 do 5 marca 2021 r. do godz. 12.00

VII runda: od 15 marca 2021 r. od godz. 9.00 do 26 marca 2021 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi 24 000 000,00 w podziale na następujące branże:

1) branża audiowizualna (AUD) – 750 000 PLN;

2) branża budowlana (BUD) – 750 000 PLN;

3) branża ceramiczno-szklarska (CES) – 750 000 PLN;

4) branża chemiczna (CHM) – 750 000 PLN;

5) branża drzewno-meblarska (DRM) – 750 000 PLN;

6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) – 750 000 PLN;

7) branża elektroenergetyczna (ELE) – 750 000 PLN;

8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) – 750 000 PLN;

9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK) – 750 000 PLN;

10) branża górniczo-wiertnicza (GIW) – 750 000 PLN;

11) branża handlowa (HAN) – 750 000 PLN;

12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) – 750 000 PLN;

13) branża leśna (LES) – 750 000 PLN;

14) branża mechaniczna (MEC) – 750 000 PLN;

15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP) – 750 000 PLN;

16) branża metalurgiczna (MTL) – 750 000 PLN;

17) branża motoryzacyjna (MOT) – 750 000 PLN;

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) – 750 000 PLN;

19) branża ogrodnicza (OGR) – 750 000 PLN;

20) branża opieki zdrowotnej (MED) – 750 000 PLN;

21) branża poligraficzna (PGF) – 750 000 PLN;

22) branża pomocy społecznej (SPO) – 750 000 PLN;

23) branża przemysłu mody (MOD) – 750 000 PLN;

24) branża rolno-hodowlana (ROL) – 750 000 PLN;

25) branża rybacka (RYB) – 750 000 PLN;

26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL) – 750 000 PLN;

27) branża spożywcza (SPC) – 750 000 PLN;

28) branża teleinformatyczna (INF) – 750 000 PLN;

29) branża transportu drogowego (TDR) – 750 000 PLN;

30) branża transportu kolejowego (TKO) – 750 000 PLN;

31) branża transportu lotniczego (TLO) – 750 000 PLN;

32) branża transportu wodnego (TWO) – 750 000 PLN.

Jeden projekt może obejmować tylko jedną z ww. 32 branż. Tym samym maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na daną branżę wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla ww. branż oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Przedmiot konkursu

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.pnz@men.gov.pl

Regulamin

Aktualizacja regulaminu PNZ III – 20.02.2021 r. (wersja aktualna)

Aktualizacja regulaminu PNZ III – 07.04.2020 (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Spis załączników

Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3– Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 8 – Roczny Plan Działania na 2020 r.

Załącznik nr 9 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 10  Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile dotyczy)

Załącznik nr 11 Lista szkół prowadzących kształcenie w zawodach

Załącznik nr 12 – Wykaz centrów kształcenia zawodowego z przypisanymi do nich zawodami, w których centra te realizują zajęcia praktyczne dla uczniów oraz wykaz centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego

Załącznik nr 13 – Wykaz zawodów przyporządkowanych do poszczególnych branż

Załącznik nr 14 – Liczbowe wartości wskaźnika rezultatu do osiągnięcia w konkursie