Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie

31 mar 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/17

Szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami, w tym:

a. przygotowanie zadań egzaminacyjnych do nowych i zmodernizowanych zawodów szkolnictwa zawodowego, zgodnie z wytycznymi pracodawców,

b. szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów.

Termin naboru wniosków
od 1 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 10 845 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy
z 16 obszarów branżowych określonych w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń dla dorosłych z zakresu tematycznego związanego z każdą z branż wchodzących w skład danego obszaru branżowego, lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego doświadczenie w tym zakresie.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę
lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami poprzez przeprowadzenie szkoleń metodycznych dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/17.

Punkt kontaktowy: konkurs.pracodawcy@men.gov.pl

 

 

Regulamin konkursu

Zał.1 Wzór wniosku o dofinansowanie

Zał. 2 Instrukcja użytkownika SOWA

Zał. 3 Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie POWER v. 1.4

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wniosku

Zał. 5 Wzór karty oceny formalnej

Zał. 6 Wzór karty oceny merytorycznej

Zał. 7 Wzór deklaracji poufności członka KOP

Zał. 8 Wzór oświadczenia pracownika o bezstronności

Zał. 9 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Zał. 10 Wzór deklaracji poufności – obserwator

Zał. 11a Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Zał. 11b Wzór umowy – kwoty ryczałtowe

Zał. 12 Roczny Plan działania 2017 r. (zatwierdzony 18.01.2017 r.)Zał. 6 Wzór karty oceny merytorycznej

Zał. 13a Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Zał. 13b – Zestawienie standardów i cen rynkowych (szkolenia-pracodawcy)

Zał. 14 Podział obszarów branżowych na branże, grupy zawodów i zawody