Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego (nadzór)

27 kw. 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/17
Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego

Działanie/Typ operacji: 

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty
Typ operacji:

Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków:  

od 31 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania: 

Alokacja na konkurs wynosi 2 392 107,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą punktów.

Kto może składać wnioski: 

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu ponadregionalnym.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Konkurs organizowany jest w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Jego celem jest objęcie szkoleniami 1006 pracowników nadzoru pedagogicznego.

Działanie to będzie miało wpływ na poprawę funkcjonowania systemu wspomagania szkół.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/17.

Punkt kontaktowy: konkurs.nadzor@men.gov.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu

Zał. 1 Wzór Wniosku o dofinansowanie

Zał. 2 Instrukcja użytkownika SOWA

Zał. 3 Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie POWER v. 1.4

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wniosku

Zał. 5 Wzór karty oceny formalnej

Zał. 6 Wzór karty oceny merytorycznej

Zał. 7 Wzór deklaracji poufności członka KOP

Zał. 8 Wzór oświadczenia pracownika o bezstronności

Zał. 9 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Zał. 10 Wzór deklaracji poufności obserwatora

Zał. 11 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Zał. 12 Roczny Plan Działania

Zał. 13 CZĘŚĆ I -Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Zał. 13 CZĘŚĆ II Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych (trenerzy)

Zał. 14 Ramowy program szkoleniowy – kadra nadzoru pedagogicznego

Zał. 14 a Harmonogram szkolenia – I ZJAZD

Zał. 14 b Harmonogram szkolenia – II ZJAZD

Zał. 15 – Materiały szkoleniowe opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty (materiały zostały skompresowane do plików zip):

Materiały szkoleniowe – Moduł I

Materiały szkoleniowe – Moduł II

Materiały szkoleniowe – Moduł III

Materiały szkoleniowe – Moduł IV

Zał. 16 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów