Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

16 maj 2019

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typ operacji: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych

Termin naboru wniosków

od 17 czerwca 2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie 5 najwyżej ocenionych projektów

Pierwsza runda naboru:

od 17 czerwca 2019 r. od godziny 9:00 do 2 lipca 2019 r. do godziny 12:00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 31 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Maksymalna wartość projektu to 6 200 000,00 PLN

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu (grantodawcą) może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118), szkoła wyższa, instytut badawczy, stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego.

Beneficjent (grantodawca) posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów aktywizujących społeczności lokalne oraz promowaniu edukacji dorosłych.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania pięciu projektów których przedmiotem będzie przygotowanie i uruchomienie LOWE zgodnie z modelem funkcjonowania LOWE stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W ramach konkursu zostanie przygotowanych i uruchomionych 100 LOWE. Projekty realizowane będą w formule grantowej. Beneficjent (grantodawca) udziela grantodbiorcy grantów służących przygotowaniu i uruchomieniu LOWE zgodnie z modelem funkcjonowania LOWE stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Jeden grant to jeden przygotowany i uruchomiony LOWE.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA),

konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19.

Punkt kontaktowy: konkurs.lowe2@men.gov.pl

Regulamin:

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 Roczny Plan Działania na 2019 r.

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Minimalny zakres procedur dotyczących realizacji projektu grantowego

Załącznik nr 4a Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 4b Zestawienie standardu i cen rynkowych w konkursie LOWE

Załącznik nr 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczacego w pracach KOP

Załącznik nr 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 10 Model funkcjonowania LOWE

Załącznik nr 11 Lista dotychczas utworzonych LOWE

Załącznik nr 12 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje

Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Pzp