Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz)

30 cze 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji:

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych
b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika

Termin naboru wniosków
od 31 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 20 900 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko dziesięć projektów po jednym w każdym
z 10 obszarów branżowych.

Kto może składać wnioski

Beneficjentami projektów mogą być jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, właściwi dla branż wskazanych w regulaminie konkursu.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania w podziale na grupy zawodów modeli realizacji praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego: wariant szkoła – centrum kształcenia praktycznego – pracodawca oraz wariantu szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca. W ramach każdego projektu powinny zostać opracowane materiały przedstawiające kosztochłonność realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w branży, której dotyczy dany projekt, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.

Jeden projekt może obejmować tylko jeden obszar branżowy, tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar branżowy określony w regulaminie konkursu.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Punkt kontaktowy: konkurspnz@men.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 14 – Zestawienia standardu i ceny rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 15 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 16 – Podział obszarów branżowych na branże, grupy zawodów i zawody