Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

30 lip 2019

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym:

  1. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  2. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowanie projektów których przedmiotem będzie opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) zawierających programy nauczania dla kursów umiejętności zawodowych (kuz). W ramach konkursu zostanie wypracowanych 223 modelowych programów nauczania. Projekty realizowane będą w formule grantowej. Beneficjent (grantodawca) udzieli grantodbiorcy grantów służących opracowaniu modelowych programów kkz. Jeden grant to jeden modelowy program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Termin naboru wniosków

od 30 sierpnia 2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 4 obszarów

Pierwsza runda naboru:

od 30 sierpnia 2019 r. od godziny 9:00 do 13 września 2019 r. do godziny 12:00

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 7 707 260,00 PLN w podziale na następujące obszary:

Obszar I – 1 888 920,00 PLN

Obszar II – 1 679 040,00 PLN

Obszar III – 2 145 440,00 PLN

Obszar IV – 1 993 860,00 PLN

W regulaminie konkursu do każdego obszaru przypisane są branże oraz liczba programów dla KKZ, które będą wypracowane w ramach projektu na dany obszar.
W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają 4 projekty – po jednym najwyżej ocenionym z każdego obszaru wskazanego powyżej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100%.

Instytucja właściwa dla konkursu

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Edukacji Narodowej

z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu (grantodawcą) może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 2 projekty w obszarze kształcenia zawodowego i/lub ustawicznego na kwotę co najmniej 1 500 000,00 PLN każdy

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19.

Punkt kontaktowy: konkurs.kkz@men.gov.pl

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu – Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Roczny Plan Działania na rok 2019

Załącznik nr 2 – Wzór umowy o dofinansowanie projektów grantowych

Załącznik nr 3 Minimalny zakres procedur dotyczących realizacji projektu grantowego

Załącznik nr 4 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 10 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 11 – Metodologia opracowania programów nauczania

Załącznik nr 12 Szczegółowa lista kwalifikacji, o której mowa w kryterium dostępu nr 5

Załącznik nr 13 – Lista aktualnie procedowanych zmian w przepisach dotyczących kształcenia zawodowego

Załącznik nr 14 – Wymagania kwalifikacyjne dla osób recenzujących programy nauczania

Załącznik nr 15 –Lista 255 miast objętych Pakietem dla średnich miast

Załącznik nr 16 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER