Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin konkursu – zmiana 30.08.2017 r.

30 sie 2017

Zakres zmian Regulaminu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole

  1. Słownik skrótów i pojęć – zmieniono definicję sieci współpracy i samokształcenia.
  2. Podrozdział 1.5 Wskaźniki do osiągnięcia w konkursie – doprecyzowano zapisy dotyczące ograniczenia w zakresie udzielanego wsparcia (związane z udziałem w innych projektach).
  3. Cały Regulamin – doprecyzowano zapisy dotyczące obowiązku realizacji projektu w partnerstwie.
  4. Podrozdział 4.4.1 – doprecyzowano zapis dotyczący organizowania wspomagania w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej (uzasadnienie do kryterium dostępu nr 2).
  5. Cały regulamin – zmiany redakcyjne.

Regulamin konkursu – zmiana 30.08.2017 r.