Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wskaźnik rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu

28 wrz 2017

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uprzejmie informuje, iż w związku z oczekiwaniem na aktualne dane z Systemu Informacji Oświatowej dotyczące szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe w danym zawodzie, w podziale na branże i obszary branżowe we wnioskach o dofinansowanie składanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, akceptowany  będzie wskaźnik rezultatu określony jako 45% wszystkich publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, które kształcą w zawodach właściwych dla danego obszaru (właściwego dla danego wniosku o dofinansowanie).

Z chwilą uzyskania aktualnych danych z SIO na rok szkolny 2017/2018 wnioskodawcy poproszeni zostaną o wprowadzenie ich do wniosku o dofinansowanie.