Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19 Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II (Losy 2)

30 maj 2019

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.15 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typ operacji: Monitorowanie losów absolwentów obejmujące przeprowadzenie w latach 2015-2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, obejmujących:

Termin naboru wniosków

od 30 czerwca 2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowanie jednego, najwyżej ocenionego projektu

Pierwsza runda naboru:

od 30 czerwca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. do godziny 12:00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 9 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Maksymalna wartość projektu to 9 000 000,00 PLN

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz posiadające doświadczenie określone w kryterium dostępu nr 2 i dysponujące zespołem określonym w kryterium dostępu nr 3 (patrz podrozdział 4.1.2 regulaminu).

Beneficjent posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych badań ilościowych o zbliżonym charakterze do badań przewidzianych w projekcie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie drugiej i trzeciej rundy monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w ramach dwóch projektów pozakonkursowych IBE.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19.

Punkt kontaktowy: konkurs.losy2@men.gov.pl

Regulamin:

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik_nr_1_Roczny_Plan_Działania_2019

Załącznik_nr_2_WZÓR_UMOWY

Załącznik_nr_3_ Wzór_oświadczenia_o_wyłączeniu_ze_stosowania_ustawy_Pzp

Załącznik_nr_4a_Zestawienie_standardu_i_maksymalnych_cen_rynkowych_wybranych_wydatków_beneficjenta

Załącznik_nr_4b_Zestawienie_standardu_i_cen_rynkowych_do_konkursu_Monitorowanie_losów_absolwentów

Załącznik_nr_5_Wzór_deklaracji_poufności_dla_członka_KOP_z_prawem_dokonywania_oceny

Załącznik_nr_6_Wzór_oświadczenia_pracownika_IOK_o_bezstronności

Załącznik_nr_7_Wzór_oświadczenia_eksperta_o_bezstronności

Załącznik_nr_8_Wzór_deklaracji_poufności_dla_obserwatora_uczestniczącego_w_pracach_KOP

Załącznik_nr_9_Wzór_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_PO_WER

Załącznik_nr_10_Wzór_karty_weryfikacji_kryterium_kończącego_negocjacje