Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym pn. „Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

31 sty 2024

nr FERS.01.04-IP.05-001/24

pn. Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Działanie

Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji

Termin naboru wniosków

od 31 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 11 040 820,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 11 040 820,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (SzOP FERS) oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270).

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu wybór jednego wnioskodawcy, który przeprowadzi szkolenia z podstaw technologii sztucznej inteligencji (AI) dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceów, techników i szkół branżowych). Podstawą programu szkoleń jest przedsięwzięcie „Intel AIforYouth 2.0” (uwzględniające wyniki pilotażu projektu realizowanego na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Zrealizowanie szkoleń przyczyni się do wzrostu wiedzy nauczycieli w zakresie rozumienia technologii AI, kwestii etycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem AI, a także wzrostu kompetencji w zakresie stosowania technik AI na różnych poziomach.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), nr naboru: FERS.01.04-IP.05-001/24

Punkt kontaktowy: konkurs.szkolenia.ai@men.gov.pl

Departament Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25,

00-918 Warszawa

Regulamin i załączniki:

Regulamin konkursu Szkolenia AI podpisany 31.01.2024Pobierz
Załącznik nr 1a Karta pierwszego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowegoPobierz
Załącznik nr 1b Karta drugiego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowegoPobierz
Załącznik nr 1c Karta trzeciego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowegoPobierz
Załącznik nr 2 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (pracownik ION lub ekspert) z prawem dokonywania oceny projektu konkursowegoPobierz
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika ION oceniającego projekt konkursowy
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta oceniającego projekt konkursowyPobierz
Załącznik nr 5a WZÓR UMOWY – wydatki rzeczywiście poniesione – forma elektronicznaPobierz
Załącznik nr 5b WZÓR UMOWY – wydatki rzeczywiście poniesione – forma papierowaPobierz
Załącznik nr 6 Roczny Plan DziałaniaPobierz
Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen FERS konkursPobierz
Załącznik nr 8 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach programu FERSPobierz
Załącznik nr 9 Koncepcja szkoleńPobierz
Załącznik nr 10 Ramowy program szkoleniaPobierz
Załącznik nr 11 Standardy kompetencji cyfrowychPobierz
Załącznik nr 12 Proponowany konspekt 3 etapów szkoleniaPobierz
Załącznik nr 13 Wskazówki dla redaktorówPobierz
Załącznik nr 14 Instrukcja ZPE dla Beneficjentów przygotowujących materiałyPobierz
Załącznik nr 15 Wytyczne do artykułów publikowanych na ZPE (1)Pobierz
Załącznik nr 16 Zaawansowane alternatywy statyczne WOMIPobierz
Załącznik nr 17 Dokumentacja techniczna dla programistów WOMIPobierz
Załącznik nr 18 Repozytorium Treści AudiowizualnychPobierz
Załącznik nr 19 Linki do materiałów bazowychPobierz
Załączniki nr 20a-c do kryteriów dostępu nr 3, 5 i 10Pobierz
Materiał dodatkowy – Sylabus AI for Future Workforce PLPobierz