Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja

30 paź 2019

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym:

  1. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,
  2. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,
  4. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń.

Termin naboru wniosków

od 30 listopada 2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie. Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 30 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. do godz. 12.00

II runda: od 13 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2020 do godz. 12.00

III runda: od 7 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 21 stycznia 2020 do godz. 12.00

IV runda: od 3 lutego 2020 r. od godz. 9.00 do 13 lutego 2020 r do godz. 12.00

V runda: od 18 lutego 2020 r. od godz. 9.00 do 2 marca 2020 r do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 37 736 916,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W konkursie dofinansowanie otrzymają projekty, w ramach których powstanie po jednej szkole ćwiczeń.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu jest wynosi 1 347 747,00 zł

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty będące organem prowadzącym  co najmniej jedną szkołę publiczną (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów)  realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub szkołę niepubliczną.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19.

Punkt kontaktowy: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Regulamin

Regulamin szkoła z dnia 17.03.2020 r. (wersja aktualna)

Regulamin konkursu z dnia 30.01.2020 r. (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu z dnia 24.12.2019 r. (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu z dnia 07.11.2019 r. (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu  z dnia 30.10.2019 r. (wersja archiwalna)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Wzór_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_PO_WER

Załącznik nr 2 Wzór_karty_weryfikacji_kryterium_kończącego_negocjacje_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_PO_WER

Załącznik nr 3 Wzór_deklaracji_poufności_dla_członka_KOP_z_prawem_dokonywania_oceny

Załącznik nr 4_Wzór_oświadczenia_pracownika_IOK_o_bezstronności

Załącznik nr 5_Wzór_oświadczenia_eksperta_o_bezstronności

Załącznik nr 6_Wzór_deklaracji_poufności_dla_obserwatora_uczestniczącego_w_pracach_KOP

Załącznik_nr_7_Wzór _umowy_o_dofinansowanie wersja 2 (wersja aktualna)

Załącznik nr 7_Wzór_umowy_o_dofinansowanie (wersja archiwalna)

Załącznik nr 8_ Roczny_plan_działania_na_2019_rok

Załącznik nr 9 zestawienie standardu i cen w ramach POWER (wersja aktualna)

Załącznik nr 9_Zestawienie_standardów_i_cen_dla_beneficjenta (wersja archiwalna)

Załącznik_nr_10_Zestawienie_cen_i_standardów szkoła ćwiczeń wersja 3 (wersja aktualna)

Załącznik nr 10 Zestawienie cen i standardów szkoła ćwiczeń  wersja 2 (wersja archiwalna)

Załącznik nr 10_Zestawienie_cen_i_standardów_dla konkursu_Szkoła_ćwiczeń (wersja archiwalna)

Załącznik_nr_11_Model_szkoły_ćwiczeń

Załącznik nr 12_Kryteria_wyboru_szkoły na szkołę ćwiczeń

Załącznik nr 13_Lista_miast_średnich

Załącznik nr 14_ Lista_miast_średnich_tracących_funkcje_społeczno -gospodarcze

Załącznik nr 15_Zasady_współpracy_szkoły_ćwiczeń

Załącznik nr 16_Lista_gmin_miast_na_prawach_powiatu_z_funkcjonującymi_szkołami_ćwiczeń

Załącznik nr 17_Wzór_oświadczenia_o_wyłączeniu_ze_stosowania_ustawy_Pzp