Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

19 sty 2016

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16
Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych

Termin naboru wniosków
od 25 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 2 553 000 zł.
Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%
(ze środków UE i środków budżetu państwa)
W ramach konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdego z 10 obszarów kształcenia określonych w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski
Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania dla zawodów i/lub programów kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie formalnych kwalifikacji (kwalifikacyjnych kursów zawodowych). Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.

Przedmiot konkursu
Konkurs ma zapewnić zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 222 modelowe programy nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Punkt kontaktowy: konkurs.kkz@men.gov.pl

Regulamin KKZ_22.12.2015

Zal.nr 1 Wzor wniosku o dofinansowanieprojektu

Zal.nr2Instrukcja uzytkowani aSystemu Obsługi Wnioskow Aplikacyjnych w ramach POWER~

Zal.nr3InstrukcjawypelnianiawnioskuodofinansowaniewramachPOWER

Zal.nr4Wzor karty weryfikacji poprawnosci wniosku w ramach POWER

Zal.nr5Wykaz niepowtarzajacych sie kwalifikacji w podzialena 10o bszarow ksztalceni~

Zal.nr6Kwalifikacyjnekursyzawodowe-publikacjaKOWEZiU

Zal.nr7Roczny PlanDzialania_MEN_14.12.2015

Zal.nr9Wzor deklaracji poufnosci dla członka KOP zprawem do konywania oceny

Zal.nr10Wzor oswiadczenia pracownika IOK obezstronności

Zal.nr11 Wzor oswiadczenia eksperta o bezstronnosci

Zal.nr12 Wzor deklaracji poufnosci dla obserwatora uczestniczacego w pracach KOP

Zal.nr13Wzor karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego wr~

Zal.nr14Wzor karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowe~

Zal.nr15 Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow

Zal.nr16 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014_2020

Zal.nr17Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji

Zal.nr18 Wytyczne w zakresie trybow wyboru projektow 2014_2020

Zal.nr19 Wytyczne w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programowo~

Zal.nr8 Wzór_umowy_kwoty_ryczałtowe