Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy II)

1 mar 2018

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja

(dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego)

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania  u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków
od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
20 773 900,00 PLN
(maksymalna wartość dofinansowania podzielona jest na 5 województw)

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy
z 5 obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Projekty mają być realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego statutowe zadania związane są z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń i działań doradczych dla dyrektorów
i wicedyrektorów szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych
(dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego).

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18.

Punkt kontaktowy: konkurs.dyrektorzy@men.gov.pl

Regulamin – zmiana 26.04.2018 r.

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 11 – Roczny Plan Działania na 2018 r.

Załącznik nr 12 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 13 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 14 – Ramowy program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

Załącznik nr 15 – Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

Załącznik nr 16 – Materiały szkoleniowe: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Załącznik nr 17 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów i doradców