Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (ppp)

30 sie 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (ppp)

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.

Termin naboru wniosków
30 września 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 34 919 288,00 PLN i została podzielona na 3 obszary:

  1. Obszar emocjonalno-społeczny – maksymalna wartość projektu: 7 697 144,00 zł.
  2. Obszar osobowościowy – maksymalna wartość projektu: 9 222 144,00 zł.
  3. Obszar poznawczy – maksymalna wartość projektu: 18 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt dla każdego
z 3 obszarów. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar określony w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, który w ciągu ostatnich 5 lat, zrealizował co najmniej 1 projekt lub usługę o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs w przypadku każdego obszaru indywidualnie: poznawczego, osobowościowego i emocjonalno-społecznego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę
lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć szczegółowego opracowania koncepcji (opisu), a następnie wykonania, wyprodukowania i upowszechnienia zestawu narzędzi diagnostycznych, materiałów postdiagnostycznych do opracowanego zestawu narzędzi oraz opracowania aplikacji elektronicznej wyłącznie dla jednego z 3 obszarów (emocjonalno-społecznego, osobowościowego lub poznawczego)

 

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
Wnioski muszą być złożone w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Punkt kontaktowy: konkurs.poradnie@men.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 14 a – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 14 b – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 15 – Podręcznik do modelowego zestawu narzędzi

Załącznik nr 16 – Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży – Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Załącznik nr 17 – Wymogi dotyczące oznakowania zestawu narzędzi diagnostycznych

Załącznik nr 18 – Wzór umowy o zachowaniu poufności

Załącznik nr 19 – Minimalna liczba osób/etatów niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych narzędzi