Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II)

28 sty 2021

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym:

przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym:

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Konkurs jest drugim etapem realizacji projektów dotyczących opracowania programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych dla 21 branż, w tym 16 nowych branż i 5 branż z poprzedniego etapu projektu konkursowego, gdzie Beneficjenci nie zostali wyłonieni.

W każdym obszarze wskazanym w regulaminie konkursu zostanie wybrany jeden najwyżej oceniony projekt.

Termin naboru wniosków

od 28 lutego 2021 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 10 obszarów.

I runda: od 28 lutego 2021 r. od godziny 9:00 do 17 marca 2021 r. do godziny 12:00

II runda: od 22 marca 2021 r. od godziny 9:00 do 31 marca 2021 r. do godziny 12:00

III runda: od 7 kwietnia 2021 r. od godziny 9:00 do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi 10 050 000,00 PLN w podziale na następujące obszary:

Obszar I (850 000 PLN, 17 programów) obejmujący kolejno 2 branże:

1.            branża audiowizualna (300 000 PLN, 6 programów) obejmuje 2 dziedziny:

a)            realizacja nagrań i nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagrań

b)           fotografia

Fotograf

Technik fotografii i multimediów

2.            branża poligraficzna (550 000 PLN, 11 programów) obejmuje 3 dziedziny:

a)            introligatorstwo

Operator procesów introligatorskich

Technik procesów introligatorskich

b)           poligrafia

Drukarz fleksograficzny

Drukarz offsetowy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik procesów drukowania

c)            reklama

Technik reklamy

Obszar II (700 000 PLN, 14 programów) obejmujący kolejno 2 branże:

1.            branża ceramiczno-szklarska (400 000 PLN, 8 programów) obejmuje 2 dziedziny:

a)            przemysł ceramiczny

Technik ceramik

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

Zdobnik ceramiki

b)           przemysł szklarski

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Technik technologii szkła

2.            branża chemiczna (300 000 PLN, 6 programów) obejmuje 2 dziedziny:

a)            przemysł chemiczny

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Technik analityk

Technik technologii chemicznej

b)           przetwórstwo tworzyw sztucznych

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Obszar III (550 000 PLN, 11 programów) obejmujący 1 branżę:

1.            branża drzewno-meblarska (550 000 PLN, 11 programów) obejmuje 5 dziedzin:

a)            tapicerstwo

Tapicer

b)           produkcja drzewna

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

Technik technologii drewna

c)            stolarstwo

Stolarz

Pracownik pomocniczy stolarza

d)           wikliniarstwo

Koszykarz-plecionkarz

e)           papiernictwo

Technik papiernictwa

Obszar IV (650 000 PLN, 13 programów) obejmujący 2 branże:

1.            branża ekonomiczno-administracyjna (400 000 PLN, 8 programów) obejmuje 4 dziedziny:

a)            administracja

Technik administracji

b)           archiwistyka

Technik archiwista

c)            ekonomia i rachunkowość

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

d)           usługi pocztowe

Technik usług pocztowych i finansowych

2.            branża handlowa (250 000 PLN, 5 programów) obejmuje 2 dziedziny:

a)            handel

Sprzedawca

Technik handlowiec

b)           księgarstwo

Technik księgarstwa

Obszar V (950 000 PLN, 19 programów) obejmujący 2 branże:

1.            branża elektroenergetyczna (550 000 PLN, 11 programów) obejmuje 5 dziedzin:

a)            elektryka

Elektryk

Elektromechanik

Technik elektryk

b)           chłodnictwo i klimatyzacja

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

c)            energetyka

Technik energetyk

d)           energia odnawialna

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

e)           transport bliski

Technik urządzeń dźwigowych

2.            branża metalurgiczna (400 000 PLN, 8 programów) obejmująca 2 dziedziny:

a)            metalurgia

Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

Technik przemysłu metalurgicznego

b)           odlewnictwo

Modelarz odlewniczy

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Technik odlewnik

Obszar VI (1 350 000 PLN, 27 programów) obejmujący 2 branże:

1. branża fryzjersko-kosmetyczna (300 000 PLN, 6 programów) obejmująca 2 dziedziny

a) fryzjerstwo

Fryzjer

Pracownik pomocniczy fryzjera

Technik usług fryzjerskich

b) kosmetyka

Technik usług kosmetycznych

2.            branża przemysłu mody (1 050 000 PLN, 21 programów) obejmująca 3 dziedziny:

a)            przemysł skórzany i obuwnictwo

Garbarz skór

Technik garbarz

Kaletnik

Kuśnierz

Technik technologii wyrobów skórzanych

Obuwnik

Technik obuwnik

b)           przemysł odzieżowy

Krawiec

Pracownik pomocniczy krawca

Technik przemysłu mody

c)            włókiennictwo

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Technik włókiennik

Obszar VII (1 300 000 PLN, 26 programów) obejmujący 2 branże:

1. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (750 000 PLN, 15 programów) obejmująca 5 dziedzin:

a)  kelnerstwo

Kelner

Technik usług kelnerskich

b)           gastronomia

Kucharz

Pracownik pomocniczy gastronomii

Technik żywienia i usług gastronomicznych

c)            hotelarstwo

Pracownik obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technik hotelarstwa

d)           turystyka

Technik organizacji turystyki

e)           agroturystyka

Technik turystyki na obszarach wiejskich

2.  branża spożywcza (550 000 PLN, 11 programów) obejmująca 6 dziedzin:

a)            piekarstwo

Piekarz

b)           cukiernictwo

Cukiernik

c)            produkcja wyrobów spożywczych

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Technik technologii żywności

d)           przetwórstwo mięsa

Przetwórca mięsa

e)           przetwórstwo ryb

Przetwórca ryb

f)            przetwórstwo mleczarskie

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Obszar VIII (1 650 000, 33 programy) obejmujący 3 branże:

1.            branża opieki zdrowotnej (1 000 000 PLN, 20 programów) obejmująca 12 dziedzin:

a)            sterylizacja medyczna

Technik sterylizacji medycznej

b)           pomoc stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

c)            technika dentystyczna

Technik dentystyczny

d)           opieka medyczna

Opiekun medyczny

e)           ortoptyka

Ortoptystka

f)            protetyka słuchu

Protetyk słuchu

g)            elektroradiologia

Technik elektroradiolog

h)           technika farmaceutyczna

Technik farmaceutyczny

i)             technika masażu

Technik masażysta

j)             technika ortopedyczna

Technik ortopeda

k)            terapia zajęciowa

Terapeuta zajęciowy

l)             elektronika i informatyka medyczna

Technik elektroniki i informatyki medycznej

2.            branża pomocy społecznej (400 000 PLN, 8 programów) obejmująca 2 dziedziny:

a)            pomoc społeczna

Asystent  osoby niepełnosprawnej

Opiekun osoby starszej

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

b)           opieka nad dzieckiem

Opiekunka dziecięca

3.            branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (250 000 PLN, 5 programów) obejmująca 3  dziedziny:

a)            BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

b)           ochrona osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

c)            pożarnictwo

Technik pożarnictwa

Obszar IX (1 200 000 PLN, 24 programy) obejmujący 3 branże:

1.            branża ogrodnicza (300 000 PLN, 6 programów) obejmująca 3 dziedziny:

a)            florystyka

Florysta

b)           ogrodnictwo

Ogrodnik

Technik ogrodnik

c)            architektura krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

2.            branża rolno-hodowlana (750 000 PLN, 15 programów) obejmująca 6 dziedzin:

a)            hodowla koni

Technik hodowca koni

b)           jeździectwo

Jeździec

c)            mechanizacja rolnictwa

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

d)           pszczelarstwo

Pszczelarz

Technik pszczelarz

e)           rolnictwo

Rolnik

Technik rolnik

Technik agrobiznesu

f)            technika weterynaryjna

Technik weterynarii

3.            branża leśna (150 000 PLN, 3 programy) obejmująca 1 dziedzinę:

a)            leśnictwo

Operator maszyn leśnych

Technik leśnik

Obszar X (850 000 PLN, 17 programów) obejmujący 2 branże:

1.            branża rybacka (250 000 PLN, 5 programów) obejmująca 1 dziedzinę:

a)            rybactwo śródlądowe

Rybak śródlądowy

Technik rybactwa śródlądowego

Technik rybołówstwa morskiego

2.            branża transportu wodnego (600 000 PLN, 12 programów) obejmująca 6 dziedzin:

a)            budownictwo wodne

Monter budownictwa wodnego

Technik budownictwa wodnego

b)           budowa jachtów i łodzi

Monter jachtów i łodzi

c)            budowa jednostek pływających

Monter kadłubów jednostek pływających

Technik budowy jednostek pływających

d)           mechanika okrętowa

Technik mechanik okrętowy

e)           żegluga morska i rybołówstwo

Technik nawigator morski

f)            żegluga śródlądowa

Technik żeglugi śródlądowej

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma 10 projektów – po jednym najwyżej ocenionym z każdego obszaru wskazanego powyżej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100%.

Instytucja właściwa dla konkursu

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Edukacji i Nauki

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest:

a) organizacja pracodawców lub samorząd gospodarczy lub stowarzyszenie zawodowe, o ogólnopolskim zasięgu działania, właściwi dla co najmniej jednej z dziedzin wyodrębnionych w ramach danej branży/branż przyporządkowanych do danego obszaru w kryterium dostępu nr 6, albo

b) publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego przypisanym do co najmniej jednej z dziedzin wyodrębnionych w ramach danej branży/branż przyporządkowanych do danego obszaru w kryterium dostępu nr 6, albo

c) podmiot posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych.

Beneficjent, o którym mowa w lit. a i b powinien posiadać doświadczenie albo zapewnić przy realizacji projektu współpracę z kadrą posiadającą doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wymagane doświadczenie dotyczy opracowania w ostatnich pięciu latach co najmniej dziesięciu szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracowania w ostatnich sześciu latach co najmniej pięciu programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kkz.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21

Punkt kontaktowy: konkurs.duz2@men.gov.pl


Regulamin konkursu z dnia 15.03.2021 r. – wersja archiwalna
Pobierz
Regulamin konkursu z dnia 09.07.2021 r. – wersja archiwalna Pobierz
Regulamin konkursu z dnia 10.08.2021 r. – wersja aktualna Pobierz
Regulamin konkursu z dnia 28.02.2020 r. – wersja archiwalnaPobierz

Spis załączników

Załącznik nr 1 Roczny Plan Działania MEN 2021Pobierz
Załącznik nr 2 Wzór umowy o dofinansowaniePobierz
Załącznik nr 3 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatkow w ramach PO WERPobierz
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy PzpPobierz
Załącznik nr 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania ocenyPobierz
Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościPobierz
Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościPobierz
Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia ekperta o bezstronnościPobierz
Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczacego w pracach KOPPobierz
Załącznik nr 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERPobierz
Załącznik nr 10 Wymagania kwalifikacyjne dla osób opracowujących i recenzujących programyPobierz
Załącznik nr 11 Wykaz dodatkowych umiejętności zawodowych już określonych w przepisach prawa oświatowego, których nie można powielić w projekciePobierz
Załącznik nr 12 Lista aktualnie procedowanych zmian w przepisach dotyczących kształcenia zawodowegoPobierz
Załącznik nr 13 Wzór uzasadnienia potrzeby kształcenia dodatkowej umiejętności zawodowejPobierz
Załącznik nr 14 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERPobierz