Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18 E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

28 wrz 2018

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty
Typ operacji: Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Termin naboru wniosków

od 29 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 10 obszarów.

Pierwsza runda naboru:
od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. do godz. 09.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi: 70 875 000,00 PLN, w podziale na następujące obszary tematyczne:

1. E-materiały dydaktyczne do fizyki (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.

2. E-materiały dydaktyczne do chemii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.

3. E-materiały dydaktyczne do biologii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.

4 E-materiały dydaktyczne do geografii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.

5. E-materiały dydaktyczne do j. polskiego (1350 e-materiałów) – 9 450 000,00 PLN.

6. E-materiały dydaktyczne do historii (970 e-materiałów) – 6 790 000,00 PLN.

7. E-materiały dydaktyczne do filozofii (890 e-materiałów) – 6 230 000,00 PLN.

8. E-materiały dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie (915 e-materiałów) – 6 405 000,00 PLN.

9. E-materiały dydaktyczne do matematyki (1250 e-materiałów) – 8 750 000,00 PLN.

10. E-materiały dydaktyczne do informatyki (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu wybranych zostanie dziesięć projektów – po jednym, najwyżej ocenionym w ramach każdego z 10 powyższych obszarów.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów:

– do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Powyższe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i wpieranych w ramach PO WER . Jednocześnie w związku z wejściem w życie Zaleceń Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01) należy zapoznać się z zaktualizowanym dokumentem, w szczególności ze zmienionym podejściem do poszczególnych kompetencji.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18

Punkt kontaktowy: konkurs.ematerialy@men.gov.pl

Regulamin:

Regulamin konkursu – I zmiana

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje

Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 8 – Roczny Plan Działania 2018

Załącznik nr 9 – Zestawienie standardów i cen dla beneficjenta

Załącznik nr 10 – Zestawienie standardów i cen w ramach konkursu

Załącznik nr 11a – Standard meryt-dydakt – fizyka

Załącznik nr 11b – Standard meryt-dydakt – chemia

Załącznik nr 11c – Standard meryt-dydakt – biologia

Załącznik nr 11d – Standard meryt-dydakt – geografia

Załącznik nr 11e – Standard meryt-dydakt – j.polski

Załącznik nr 11f  – Standard meryt-dydakt – historia

Załącznik nr 11g – Standard meryt-dydakt – filozofia

Załącznik nr 11h – Standard meryt-dydakt wos

Załącznik nr 11i – Standard meryt-dydakt – matematyka

Załącznik nr 11j – Standard meryt-dydakt – informatyka 

Załącznik nr 12 – Koncepcja e-materiałów przedmioty przyrodnicze

Załącznik nr 13 – Koncepcja e-materiałów przedmioty humanistyczne

Załącznik nr 14 – Koncepcja e-materiałów matematyka informatyka

Załącznik nr 15a – Zestaw tematów e-materiałów – fizyka

Załącznik nr 15b – Zestaw tematów e-materiałów – chemia

Załącznik nr 15c – Zestaw tematów e-materiałów – biologia

Załącznik nr 15d – Zestaw tematów e-materiałów – geografia

Załącznik nr 15e – Zestaw tematów e-materiałów – j. polski

Załącznik nr 15f – Zestaw tematów e-materiałów – historia

Załącznik nr 15g – Zestaw tematów e-materiałów – filozofia

Załącznik nr 15h – Zestaw tematów e-materiałów – wos

Załącznik nr 15i – Zestaw tematów e-materiałów – matematyka

Załącznik nr 15j – Zestaw tematów e-materiałów – informatyka

Załącznik nr 16 – Standard funkcjonalny e – materiałów

Załącznik nr 17 Standard dostępności e – materiałów

Załącznik nr 18 – Standard techniczno – graficzny e – materiałów

Załącznik nr 19 Koncepcja dostosowania dla uczniów słabowidzących i niewidomych

Załącznik nr 20 – Koncepcja dostosowania dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Załącznik nr 21 – Szczegółowa interpretacja w zakresie stosowania standardu WCAG

Załącznik nr 22 – Procedury współpracy z beneficjentami konkursowymi