Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)

23 lip 2019

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym:

przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym:

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. W ramach konkursu, w 16 branżach o szczególnym  znaczeniu dla polskiej gospodarki, opracowane zostaną 174 programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów.

W każdej branży do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt.

Termin naboru wniosków

od 23 sierpnia 2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z 16 branż

Pierwsza runda naboru:

od 23 sierpnia 2019 r. od godziny 9:00 do 10 września 2019 r. do godziny 12:00

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi 7 123 050 PLN w podziale na następujące branże:

I. Branża budowlana – 1 306 800 PLN

II. Branża chemiczna – 330 000 PLN

III. Branża ceramiczno-szklarska – 247 500 PLN

IV. Branża elektroniczno-mechatroniczna – 371 250 PLN

V. Branża elektroenergetyczna – 412 500 PLN

VI. Branża górniczo-wiertnicza – 783 750 PLN

VII. Branża metalurgiczna – 330 000 PLN

VIII. Branża mechaniczna – 577 500 PLN

IX. Branża mechaniki precyzyjnej – 330 000 PLN

X. Branża motoryzacyjna – 371 250 PLN

XI. Branża spedycyjno-logistyczna – 247 500 PLN

XII. Branża teleinformatyczna – 412 500 PLN

XIII. Branża transportu drogowego – 206 250 PLN

XIV. Branża transportu kolejowego – 371 250 PLN

XIII. Branża transportu lotniczego – 247 500 PLN

XVI. Branża transportu wodnego – 577 500 PLN

W regulaminie konkursu do każdej branży przypisane są zawody oraz liczba programów nauczania dla DUZ, które będą wypracowane w ramach projektu na daną branżę. W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma 16 projektów – jeden najwyżej oceniony projekt z każdej branży wskazanej powyżej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100%.

Instytucja właściwa dla konkursu

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Edukacji Narodowej

z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu może być:

  1. organizacja pracodawców, samorząd gospodarczy, stowarzyszenie zawodowe, lub pracodawca, właściwi dla branż wskazanych powyżej, albo
  2. publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego przypisanym do branż, których dotyczy dany projekt, posiadająca doświadczenie albo dysponująca kadrą posiadającą doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych oraz która zapewni współpracę w projekcie z pracodawcą, organizacją pracodawców, samorządem gospodarczym, stowarzyszeniem zawodowym lub sektorową radą ds. kompetencji, właściwymi dla branż wskazanych powyżej, albo
  3. podmiot posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych, który zapewni współpracę w projekcie z pracodawcą, organizacją pracodawców, samorządem gospodarczym, stowarzyszeniem zawodowym lub sektorową radą ds. kompetencji, właściwymi dla branż wskazanych powyżej.

Beneficjent do realizacji projektu zaangażuje kadrę/eksperta, który w ostatnich pięciu latach opracował/a co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował/a w ostatnich sześciu latach co najmniej pięć programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kkz.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19

Punkt kontaktowy: konkurs.duz@men.gov.pl

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu DUZ

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 Roczny plan działania na 2019 rok

Załącznik nr 2 Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3  Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Pzp

Załącznik nr 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 10 Wymagania kwalifikacyjne dla osób opracowujących i recenzujących programy

Załącznik nr 11 Wykaz dodatkowych umiejętności zawodowych których nie można powielić

Załącznik nr 12 Lista aktualnie procedowanych zmian w przepisach dotyczących kształcenia zawodowego